Basisbegrippen stockbeheer

Navigation:  WMS >

Basisbegrippen stockbeheer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om het stockbeheer te stroomlijnen zijn een aantal termen geïntroduceerd.

 

 

Gebruikte definities in stockbeheer

 

Stock

De fysiek aanwezige voorraad van een artikel. Dit kan de som van de totale (fysische) stock zijn voor een bepaald artikel, of kan zich ook beperken tot één bepaalde stockplaats.

Aangezien stockplaatsen hiërarchisch kunnen werken, kunnen we ook de stock berekenen van een reeks stockplaatsen samen, dit typisch om bv. de stock te berekenen van een magazijn, incluis zijn onderliggende stock locaties .

Vrije stock

De vrije stock is een eenvoudige wiskundige bewerking. Het aantal dat fysiek aanwezig is min het aantal uit te leveren. Zo kunnen we heel snel zien of er nog artikelen uit voorraad vrij zijn.

Dit is echter de 'eenvoudige' benadering.

Aangezien dit een puur wiskundige berekening is, wordt hier geen rekening gehouden met het feit of bestellingen effectief in mindering moeten genomen worden van de fysische stock.

Enkele voorbeelden zullen dit illustreren:

Vb 1: stel dat ik 5 stuks van een artikel in voorraad heb. Een klant bestelt 8 stuks. Mijn fysische stock blijft 5 stuks (want die staan er), maar mijn vrije stock wordt... -3  (min drie).  Nu blijkt dat ik deze 8 stuks doorbestel naar mijn leverancier.  De bestelling van de klant zal dus niet in mindering worden genomen van de 5 stuks in voorraad, maar we wachten tot dat die goederen binnenkomen.

In dit geval zullen we via de vrije stock niét kunnen zien dat we van die 5 stuks nog mogen uitleveren. Daarvoor dient de  'beschikbare stock'. Via de toewijzing wordt dan bepaald of de bestelbon klant van 8 stuks 'gekoppeld' wordt aan de stock of aan de bestelling van de leverancier. Aangezien in dit voorbeeld geldt dat de bestelbon van de klant gekoppeld moet zijn aan de bestelbon leverancier, blijven de artikelen in voorraad vrij voor verkooop, onder andere voor andere klanten.

 

(Artikel) stock plaats

Een plaats waar stock in ondergebracht is.  Een stockplaats kan van een verschillend type zijn.

De twee belangrijkste groepen stockplaatsen zijn:

- een magazijn

- een locatie (in een magazijn)

Het onderscheid tussen beide wordt verder uitgelegd.

Magazijn

In het WMS systeem kunnen we magazijnen definiëren. Dit zijn meestal fysieke gebouwen die als één geheel beschouwd worden, waar stock wordt bijgehouden.

We wilen de stock van een magazijn als een geheel apart beschouwen, en mensen verantwoordelijk kunnen stellen voor het correct beheren van de voorraad van deze entiteit.  

Locatie

In een magazijn kunnen één of meerdere locaties gedefiniëerd worden.  Een locatie is typisch een  gang, een rek, een schap, een vak. We willen in een magazijn dan per locatie bijhouden wat de voorraad van een artikel is.

Onder de module 'locatiebeheer' wordt hierover meer in detail uitleg gegeven.

Lot / serienummer

Een lot is een verzameling van artikelen van één en eenzelfde artikel.

Een lot is typisch een aantal van één artikel dat op één moment binnenkomt in het magazijn. Omdat we willen verder kunnen opvolgen wat met deze verzameling gebeurt, wordt een lot gedefiniëerd.

Zo kunnen we met WMS gaan opvolgen waar welke loten terechtgekomen zijn.  

Economische stock

De economische stock is een wiskundige bewerking van de aanwezige voorraad (fysische stock) min de artikelen die zullen vertrekken (UIT) verhoogd met de hoeveelheid artikelen die binnen zullen komen (IN).

Deze berekening is essentieel voor onder andere de aankoop.

Met de economische stock ziet men of er voldoende stock is om de lopende bestellingen te voldoen.

Toewijzing

Met de toewijzingsmodule kan voor een bestelling voorraad geblokkeerd worden. Dit vormt de basis voor een goed picking beleid in een magazijn.  We duiden immers aan welke voorraad voor welke klant op welke locatie ligt.

Een voorbeeld:

als een artikel op meerdere locaties ligt in een magazijn, weten we met de toewijzing expliciet welke voorraad voor een bepaalde klant is toegewezen.

Ook de verkopers weten expliciet in een magazijn hoeveel voorraad nog beschikbaar is voor (onmiddellijke) levering.

Beschikbaar

Naast de wiskundige bewerkingen rond vrije stock en economische stock, bestaat er ook de concrete aanpak van reservaties (toewijzingen).

De voorraad die niet is toegewezen, is dan heel makkelijk te begrijpen als beschikbare voorraad. Op heel veel plaatsen wordt deze beschikbare voorraad getoond, zodat bij verkoop, men onmiddellijk kan weten hoeveel voorraad onmiddellijk klaar is voor uitlevering.

Protip

Dit begrip is enorm belangrijk binnen het WMS. Immers, het geeft een duidelijke indicatie aan de gebruiker / verkoper / klant wat er uitgeleverd kan worden.

(Verwacht) IN

Alle geplande inkomende bewerkingen. Waar dit vooral gaat over backorders leverancier, die zorgen voor de nodige leveringen, wordt dit in uitgebreide omgevingen uitgebreid met

a) geplande inkomende transferten: goederen komen van een andere locatie en worden via deze weg in de stocklocatie binnengebracht

b) geplande productie: aangezien een geproduceerd eindproduct leidt tot een verhoging van de stock in een stock locatie, wordt ook dit bij "Verwacht IN" gezet.

(Verwacht) UIT

Omgekeerd zijn uitgaande bewerkingen evenzeer gepland.  Waar het gros van de uitgaande bewegingen veelal bestaan uit uit te leveren backorders klant, kunnen hier ook geplande stocktransferten en geplande producties op terug te vinden zijn, met de nadruk op 'gepland', dwz. het is nog niet uitgevoerd.

Backorders klant

Bij het plaatsen van een bestelling, komen automatisch de artikelen met stockbeheer in backorder.   Bij het plaatsen van een bestelling wordt ook aangeduid over welke stockplaats deze bestelling loopt.

Concreet betekent dit dat het gekozen magazijn in een bestelbon klant, verwijst naar het magazijn dat gebruikt zal worden om de goederen uit te leveren (of af te laten halen).

Backorders leverancier

De gelijkaardige redenering als bij backorder klant, wordt opgebouwd rond backorders leverancier.

Minimum stock

Per artikel (eventueel per artikel per stockplaats) kan men een minimum stock ingeven. Algemeen in voorraadbeheer wordt ook gesproken over bestelpunt of bestelniveau gesproken. Als de voorraad plotseling naar het peil van de minimum stock terugvalt, is dit het signaal voor DBFACTw om bij te bestellen.

 

Als een artikel beneden het minimum valt, dan is dit voor DBFACTw een signaal om het artikel bij te bestellen.    Bij het opvragen van de behoefte van een artikel (bv. voorstel bestelling leverancier), zal het artikel automatisch in de lijst komen van artikelen die bijbesteld (of bijgeproduceerd) moeten worden.

 

Bij artikel minimum en nominaal vindt men terug wat de optimale minimum en nominale waarden zijn in uw voorraadbeheer.

 

Nominale stock

De nominale stock is de maximale voorraad naar waar men streeft. Veelal is die hoeveelheid bepaald door

- de snelheid van herbestellen

- de plaats dat het artikel inneemt, is er een stockplaats beperking?

- de kost gekoppeld aan iedere bestelling.

 

 

 

Schematische voorstelling van WMS Locatie

 

Het WMS systeem is granulair. Dit betekent dat we op gelijk welk niveau in de WMS artikel stockplaatsen structuur, volgende onderliggend schema kunnen toepassen.

 

Hierbij het schema met de drie stappen: de aanwezige stock staat in het midden, het geen verwacht wordt staat links, het geen zal vertrekken, staat rechts.

 

 

 

Dit schema kan toegepast worden op de totale organisatie, de 'totale stock' dus, of op een magazijn of zelfs een stock locatie binnen in een magazijn.