Via 'Creatie bankmutatie'

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Betalingsmodule (Isabel 6) > Werking in DBFACTw > Opvragen CODA-berichten >

Via 'Creatie bankmutatie'

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Via direct menu 98 (‘Creatie mutatie’) kunnen ook CODA berichten automatisch worden ingelezen.

 

Indien recht 205 geactiveerd is en er wordt geklikt op de knop <CODA>, wordt een pop-up menu getoond waar gekozen kan worden via ‘Manuele Selectie’ of ‘Via Isabel’. Bij het eerste dient u een zelf een CODA-bestand te selecteren.

Bij de 2de optie komt u in het scherm ‘Ophalen betalingsbestanden’ terecht. Dit scherm is al besproken in vorig hoofdstuk. U kan hier dus d.m.v. een selectie betalingsbestanden ophalen (lijst + download zelf).

 

 

Het enige verschil hier is dat er de knop <Overnemen> is bijgekomen.

U kan dus eerst de rekeninguittreksels op de Isabel-server ophalen en vervolgens rekeninguittreksels overnemen in het bankboek.

 

U kan slechts één rekeninguittreksel tegelijkertijd overnemen in het bankboek.

Het uittreksel dat geselecteerd is (dus niet gemarkeerd!) wordt overgenomen.

Ook hier gelden bepaalde criteria alvorens u een rekeninguittreksel uit de lijst kan overnemen :

-DBFACTw moet de inhoud van het uittreksel hebben (kolom ‘Inhoud’ : AAN)

-Het rekeninguittreksel mag nog niet verwerkt zijn (kolom ‘Verwerkt’ : UIT)

 

Als u dus bvb. 3 rekeninguittreksels wenst over te nemen in het bankboek, dan dient u 3 keer vanuit het bankboek via <Coda> - <Via Isabel> een uittreksel over te nemen.

Nadat u een uittreksel heeft overgenomen en verwerkt, wordt het uittreksel automatisch op ‘Verwerkt’ geplaatst. U kan dus niet twee keer achter elkaar hetzelfde uittreksel overnemen.