Verwerking in DBFACT van de intracommunautaire BTW

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis >

Verwerking in DBFACT van de intracommunautaire BTW

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Noties van goederen en diensten zijn ingevoerd in het kader van VAT package. Dit brengt mee dat volgende zaken in DBFACT aangepast zijn:

- Artikelfiche is aangepast, met de indeling Goederen en Diensten.

- Relatiefiche is aangepast: standaard voorziening voor levering van Goederen of Diensten of Beiden.

- Intracommunautaire verkoop: automatische opsplitsing van Goederen en Diensten.

- Intracommunautaire verkoop: invoering van ‘triangulatie’

- Intracommunautaire aankoop: opsplitsing van 'basis Goederen' en 'basis Diensten'

- BTW aangifte: toevoeging van veld voor 'Nihil aangifte' Klantenlisting

- Aangiften via Intervat: mogelijkheid tot versturen van bijlagen.

- Nieuwe schema's voor de aangiften via Intervat (slechts geldig vanaf 2 februari 2010)

 

1. Aanpassen van de artikelen:

 

Om de BTW correct toe te passen moeten de artikelen correct ingedeeld worden in twee groepen, nl. goederen of diensten.

Standaard worden alle bestaande artikelen op ‘goederen’ gezet. Onder diensten worden dienstprestaties verstaan zoals prestaties van consultancy, uurlonen, verhuur van goederen andere dan vastgoed, telecomdiensten, studies en dergelijke meer.

Deze instelling is van groot belang voor het correct invullen van de BTW aangifte. De omzet van een intracommunautaire verkoop van goederen moet opgenomen worden in vak 46, terwijl de omzetten van intracommunautair verkoop van diensten moet worden opgenomen in vak 44.

Daarenboven worden beide types ook verschillend opgenomen in de Intracommunautaire opgave. Leveringen van goederen worden opgenomen met en code “L”, diensten met een code “S”.

Standaard zal DBFACT alle artikelen op type ‘goederen’ zetten, daar op voorhand niet kan uitgemaakt worden waarover de artikelfiche gaat en doorgaans de artikelen die goederen zijn het meest voorkomen. Voor de artikelen die betrekking hebben op ‘diensten’ moet de artikelfiche aangepast worden. Het veldje “IC Type” geeft

de keuze tussen “goederen” en “diensten”. Het bevindt zich in de artikelfiche onder het tabblad “Allerlei”.

Indien het om een groot aantal artikelen gaat, is het nogal vanzelfsprekend dat alle artikelen niet één per één moeten aangepast worden. De aanpassingen kunnen via de artikelen werklijst (menupunt 5.2.2, Direct-menu 264) globaal uitgevoerd worden. Maak daar de selectie van de aan te passen artikelen en pas de wijziging toe in het veldje “IC Type”. Vergeet echter niet om het veld “Toepassen” eveneens aan te vinken, anders wordt de aanpassing niet doorgevoerd.

 

 

2. Intracommunautaire verkoop van goederen en diensten:

 

Indien gewerkt wordt met Triangulatie van uitgaande intracommunautaire leveringen (dit zijn leveringen die vanuit een bepaald EG land “A” geleverd worden in een ander EG-land “B”, terwijl de facturatie van deze goederen van een bedrijf vanuit een derde EG-land “C” gebeurt.

Vb:

U factureert als Belgisch bedrijf met een Belgisch BTW nummer aan een Duitse klant met een Duits BTW nummer goederen die van uw Franse stock/leverancier rechtstreeks vervoerd worden naar de klant.

 

OPGELET: Het is wel zo dat de goederen van het ene land naar een ander land moeten vervoerd worden. Indien dit niet het geval is en de goederen bvb. rechtstreeks van uw Franse leverancier naar uw Franse klant gaan, kan geen sprake zijn van een Intracommunautaire levering.

In dit geval moet u een Frans BTW nummer aanvragen en aan uw klant Franse BTW aanrekenen. U krijgt van uw leveranciers een factuur met Franse BTW die u dan via uw aangifte mag terugvorderen.

 

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet deze ingeschakeld worden in menu “Veranderen variabelen” (menupunt 1.3, Direct-menu 4). Schakel de parameter 'Gebruik driehoeksleveringen op documenten' (Helpkey 960429) aan.

 

OPGELET: Triangulatie is enkel belangrijk voor uitgaande handelingen. De code “T” wordt in deze gevallen eveneens op de intracommunautaire aangifte vermeld in plaats van de

gebruikelijke “L” voor de goederen. Om een triangulatie aan te geven volstaat het om bij het opstellen van de Intracommunautaire factuur het veldje “Triang.” Naast “Soort BTW” aan te vinken.

 

Bij uitgaande facturatie worden (op basis van de gegevens in de artikelfiche) alle diensten dus automatisch opgenomen in vak 44 en wordt de intracommunautaire opgave aangevuld met een Code “S”. Alle intracommunautaire verkopen van goederen, gaan naar vak 46 zoals gewoonlijk en worden opgenomen op de intracommunautaire opgave onder code “L” voor een gewone levering vanuit België of onder code “T” voor een triangulatie van goederen. Voor verkopen geboekt via het verkoopboek dient er bij een intracommunautaire verkoop van diensten, het veldje 'Dienst' Aangevinkt te worden.

Voor de uitgaande creditnota’s en de uitgaande facturen via de boekhouding geld identiek dezelfde procedure. Indien een relatie steeds te maken heeft met Triangulatie van goederen, kan dit ingesteld worden in de relatiefiche door het veldje ‘Standaard driehoekslevering’ in het tabblad klanten aan te vinken. Voor uw aankopen die onder triangulatie vallen hoeft u niets te doen. Er moet niets aangegeven worden.

 

 

3. Intracommunautaire aankoop van goederen en diensten:

 

Hier dient niets ingesteld of voorbereid te worden. De velden voor de 'basis goederen' en de 'basis diensten' zijn standaard voorzien.

Vul in het veldje “IC Goederen” en “IC Diensten” de basis voor elke soort in. De som van beiden moet steeds gelijk zijn aan de algemene basis in de middenkolom.

In geval van een globale aanrekening met goederen en diensten samen, zoals een herstelling of een levering met plaatsing waarbij de goederen en diensten niet opgesplitst worden, wordt het vak met het grootste bestanddeel ingevuld.

 

De basis van de intracommunautaire goederen worden in het vak 86 van de BTW aangifte ingevuld, de basis voor de diensten in vak 88. Het BTW bedrag wordt voor beide soorten samengenomen (zoals gewoonlijk invullen in veld ‘IC BTW’, dit wordt op de aangifte verstuurd naar vak 55). Voor het boeken van Intracommunautaire creditnota’s geldt identiek hetzelfde. Voor eenieders gemak kan een standaardinstelling worden meegegeven in de relatiefiche waarbij een van beide velden automatisch wordt ingevuld. Default staat deze op Beide.

In het veldje ‘default type IC’ moet keuze gemaakt worden tussen :

- Beide, waarbij zelf de opsplitsing tussen beide vakken gemaakt moet worden.

- Goederen, waarbij de basis integraal aan goederen en vak 86 wordt toegewezen.

- Diensten, waarbij de basis integraal aan diensten en vak 88 wordt toegewezen.

 

 

4. Intracommunautaire aangifte:

 

OPGELET: De eerste elektronische Intracommunautaire opgave van 2010 zal slechts opgestuurd kunnen worden vanaf 05/02/2010. Voor deze datum zullen de schema’s nog niet aangepast zijn bij Intervat. Een nieuwe doorgestuurde opgave zal geweigerd worden voor deze datum.

 

Zoals eerder vermeld zijn er een aantal wijzigingen aan de Intracommunautaire opgave :

 

a. Er wordt een code toegekend per type transactie, nl. “L” voor goederen, “S” voor diensten

b. Driehoeksverkeer van goederen (Triangulatie) wordt aangegeven met een “T”

c. De periodiciteit wijzigt. Eenieder die maandelijkse BTW aangifte moet indienen, dient eveneens maandelijks de Intracommunautaire opgave in te dienen.

Ook zij die slechts per kwartaal een BTW aangifte moeten indienen (maar die een bepaald bedrag aan intracommunautaire handelingen overschrijden) moeten maandelijks de Intracommunautaire opgave indienen. Deze bedragen zijn € 100.000 per kwartaal, voor elk kwartaal tot eind 2011, € 50.000 vanaf 01.01.2012.

Concreet betekent dit dat eenieder die vanaf 2012 ook maar voor één kwartaal meer dan € 50.000 intracommunautaire omzet haalt, maandelijks de aangifte zullen moeten indienen.

DBFACT zal dan ook maandelijks verwittigen, indien een Intracommunautaire aangifte nodig is, net zoals vroeger per kwartaal werd verwittigd. Bij het opstellen van de Intracommunautaire opgave wordt bepaald of het over een maandelijkse dan wel een kwartaalaangifte gaat.

d. Het gedoogbeleid wat de datum van indiening betreft is voorbij. De opgave zal ten laatste de 20ste van elke maand ingediend moeten worden. Het blijkt dat de laattijdige indieners effectief zullen beboet worden (€ 25 tot € 125 per klant die op de opgave staat, naargelang de laattijdigheid, met een maximum van € 1.250). Hetzelfde geldt voor verkeerd aangegeven afnemers.

e. Bij het versturen van de Intracommunautaire opgave wordt een controle gedaan op de juistheid van de aangegeven BTW nummers.Indien er in de opgave fouten zitten, zal de opgave niet aanvaard worden door Intervat (en wordt ze als niet ingediend beschouwd). De nodige verbeteringen moeten dus uitgevoerd worden; zoals het aanvullen van het BTW nummer, aanpassen van de soort BTW op de factuur,… Aangezien de aanpassing van de factuur invloed heeft op de BTW aangifte verdient het aanbeveling om eerst de intracommunautaire opgave door te sturen (om er zeker van te zijn dat deze juist is) en dan pas de BTW aangifte op te stellen.

f. Wijzigingen van documenten met een invloed op vorige opgaven (zoals kan gebeuren bij het wijzigen van een factuur) kunnen in DBFACT ingegeven worden en worden onthouden door het programma. Een latere afdruk van de aangifte zal dus nog steeds de aanpassingen vermelden. Deze aanpassingen kunnen aangemaakt worden in het scherm van de intracommunautaire listing, door te klikken op de button <Aanpassingen>:

De toevoegingen zijn vrij gemakkelijk in te vullen :

- Klik op de button <Nieuw>

- Geef de relatie op

- Bepaal of het om een wijziging gaat van een maand- of een kwartaalaangifte

- Geef het jaar op waarop de wijziging betrekking heeft

- Geef de maand of het kwartaal op waarop de wijziging betrekking heeft

- Vul het bedrag van de wijziging in (kan negatief zijn, gebruik dan een minteken)

- Geef de code op waarop de wijziging betrekking heeft (goederen, diensten, triangulatie)

 

 

5. BTW aangifte:

 

OPGELET: De eerste elektronische BTW aangifte van 2010 zal slechts opgestuurd kunnen worden vanaf 05/02/2010. Voor deze datum zullen de schema’s nog niet aangepast zijn bij Intervat. Een nieuwe doorgestuurde aangifte zal geweigerd worden voor deze datum.

 

Wat de 'Jaarlijkse lijst van de belastingplichtige afnemers' (anders genaamd: de BTW-listing) betreft, mag geen nihil aangifte meer ingediend worden, indien er in de loop van het jaar geen verkopen zijn aan BTW plichtige afnemers. Dit feit zal wel moeten aangegeven worden op de laatste aangifte van het betrokken kalenderjaar. Op de aangifte van december zal dit kunnen opgegeven worden door het veldje “Nihil BTW-Listing” aan te vinken. Dit gebeurt NIET automatisch.

 

Dit betekent dat de listing zal moeten nagekeken worden VOOR de BTW aangifte van december opgesteld wordt. Stel dus eerst uw BTW Listing op, controleer of er daar afnemers zijn (geen afnemers geeft een lege lijst). Pas als er zekerheid over de listing is, kan het veld aan- of uitgevinkt worden. OPGELET : De procedure is nog niet gekend om een eventuele fout op te vangen. Er kan vermoed worden dat een nieuwe aangifte zal opgesteld worden, maar dat deze dan door de administratie als ‘laattijdig’ zal worden beschouwd (wat dan aanleiding kan geven tot een boete).

 

Met de BTW aangifte en de andere BTW-documenten wordt het eveneens mogelijk om bijlagen mee te sturen. Klik daarvoor op de button <Bijlagen> en voeg de nodige documenten toe met de button <Toevoegen>.

De documenten in bijlage mogen enkel volgende extensies zijn:

- .pdf (Portable Document Format),

- .tif en .tiff (Tagged Image Format)

- .jpg en .jpeg (Joint Photographic Experts Group).

 

Eens de bestanden definitief toegevoegd zijn, worden deze bij overname samengevoegd in één gecomprimeerd bestand die de bijlagen en de aangifte zelf zal bevatten. Dit bestand bevindt zich standaard in de map Bfiles en moet dan doorgestuurd worden naar de administratie via Intervat.

De extensies van de gecomprimeerde bestanden zijn :

- .VAT voor de BTW aangifte

- .IC voor de Intracommunautaire opgave

- .LK voor de BTW listing

 

In geval dat een aangifte met bijlagen wordt doorgestuurd, moet de originele aangifte als dusdanig vanzelfsprekend niet meer apart verzonden worden.