Velden

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Afschrijvingen > Inbrengen actief met een aankoopfactuur >

Velden

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Aanschaffingsjaar :

Jaar van aankoop van het actief. Is in principe gelijk met het kalenderjaar. Kan evenwel gewijzigd worden voor het inboeken van een factuur met invloed op het vorige boekjaar. Dit kan eveneens gewijzigd worden voor investeringen die pas volgend boekjaar in gebruik zullen worden genomen of vanaf volgend boekjaar dienen afgeschreven te worden.

Rekening :

De investeringsrekening zoals die werd opgegeven in het veld 'rekening' van de aankoopfactuur. Deze rekening is in dit stadium niet wijzigbaar.

Kosten rekening :

Rekening waarmee de kost in de boekhouding wordt opgenomen. Typisch een rekening van de 63-reeks

Identificatie :

Mogelijkheid tot het ingeven van een eventueel serienummer, investeringsvolgnummer

Omschrijving :

mogelijkheid tot het ingeven van een omschrijving van het goed.

Aanschaffingswaarde :

Standaard wordt hier de waarde overgenomen die op de rekening werd geboekt op de lijn 'rekening' van de aankoopfactuur.

Afschrijvingswijze :

Keuze tussen lineair en degressief.  Vanzelfsprekend worden de wettelijke bepalingen inzake degressief afschrijven opgevolgd, met name dat het afschrijvingspercentage van een degressieve afschrijving nooit lager mag liggen dan het percentage van de lineaire afschrijving. (bvb op 10 jaar geeft 20 %, 16%, 12,8%, 10,24%, 10%, 10%, …).

Bij degressieve afschrijving mag niet vergeten worden dat deze wijze niet toepasbaar is (behalve uitzonderingen) voor autovoertuigen, goederen waarvan het gebruik is afgestaan aan derden en immateriële vaste activa. Tevens dient elk jaar de opgave 328K ingevuld te worden en aan de belastingsaangifte toegevoegd.

Meer info op http://www.belgium.be/eportal/application?languageParameter=nl&pageid=contentPage&docId=4245

Percentage :

Jaarlijks percentage dat moet worden afgeschreven. In de praktijk wordt gerekend in 100 / aantal jaren van afschrijving.

Gebruik vaste bewerking :

Dit laat toe om een vaste analytische bewerking toe te kennen aan de investering. Dankzij de gegevens van de vaste bewerking zullen de afschrijvingen analytisch opgesplitst worden volgens de percentages en de codes die in de tabel toegekend werden. Let wel dat de 63-rekeningen moeten gedefinieerd zijn als 'analytisch'. De vaste bewerkingen worden aangemaakt en beheerd in menupunt 3.1.9 'Vaste bewerking analytisch'.

 

Protip

Voor langdurige werken zoals verbouwingswerken aan gebouwen zullen meerdere facturen als investering opgenomen worden. Uiteraard is het zo dat  de vensters enerzijds en de elektriciteitsleidingen anderzijds niet apart van de rest van het gebouw zullen afgeschreven worden. Het is en blijft immers 1 gebouw. DBFACTw laat echter niet toe om meerdere investeringen samen te nemen.

Boek de investeringen dan op een overlopende rekening waaraan vak 83 wordt gekoppeld. De BTW aangiften zullen dan in orde zijn aangezien de vakken correct worden ingevuld in functie van de investeringen.

Eens de werken voltooid kan de overlopende rekening naar een rekening van de 2-klasse worden overgeboekt voor het volledige bedrag. Indien dit gedaan wordt met een interne 0-aankoopfactuur, zal DBFACTw automatisch het invoerscherm van de investeringen tonen. Indien dit met een diverse bewerking wordt gedaan, moet de investering nog manueel worden ingegeven in menupunt 3.8.2