Velden

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Afschrijvingen > Nieuwe/Opvragen/Verkoop >

Velden

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Boekjaar aanschaffing:

Boekjaar van aankoop van het goed (niet kalenderjaar). Het heeft geen enkel belang dat het boekjaar al dan niet in de periodes bestaat. DBFACTw houdt enkel rekening met het nummer van het boekjaar om te weten hoeveel boekjaren reeds verlopen sedert de aankoop op het ogenblik u de gegevens ingeeft.

Grootboekrekening:

rekening van de 2-klasse waarin de investering moet worden opgenomen. De rekening moet een nummer hebben tussen 200000 en 279999. Voor de afschrijving neemt DBFACTw automatisch dezelfde rekening, maar met 9 achteraan.

Kostenrekening:

Rekening in de 63-reeks waarop de kost van de afschrijving wordt opgenomen.

Identificatie :

De bedoeling van de identificatie is hier een unieke code in te geven (zoals een serienummer of een nummerplaat, of nog een zelf gegenereerd volgnummer) die zal toelaten meerdere identieke toestellen uit elkaar te houden.

Omschrijving :

Omschrijving van de aanwerving. Laat bijgevolg toe te weten waarover de investering gaat. In combinatie met de identificatie een investering nooit een mysterie meer.

Aanschaffingswaarde:

Originele waarde bij aankoop (of na herwaardering) van het goed. Deze waarde dient om de afschrijvingsbedragen te berekenen in combinatie met het jaarlijks percentage.

Boekwaarde:

Boekwaarde van het goed op het ogenblik van de opname in DBFACTw.

Afschrijvingswijze:

bepaling van de methode die aangewend zal worden om af te schrijven. De keuze is hier lineair of degressief. Vanzelfsprekend respecteert DBFACTw de regel dat het percentage van een degressieve nooit lager mag zijn dan die van de lineaire over dezelfde periode.

Percentage:

Opgave van het jaarlijkse percentage dat van het actief mag afgeschreven worden. Bij een afschrijving op 5 jaar moet hier dus 20 worden ingegeven.

Leverancier:

Naam of nummer van de leverancier. De relatie moet wel bestaan of kan van hieruit aangemaakt worden.

Factuur:

Nummer van de aankoopfactuur waarmee het goed is aangekocht

Jaar verkoop:

Jaar waarin het goed werd verkocht of vernietigd

Waarde verkoop:

Prijs waartegen het actief werd verkocht. Indien het niet effectief werd verkocht, maar vernietigd of uit dienst genomen, wordt hier een waarde 0,01 ingegeven. Zolang de waarde op 0 blijft staan, wordt het actief als niet-verkocht beschouwd.

Gebruik vaste bewerking:

Dit laat toe om een vaste analytische bewerking toe te kennen aan de investering. Dankzij de gegevens van de vaste bewerking zullen de afschrijvingen analytisch opgesplitst worden volgens de percentages en de codes die in de tabel toegekend werden. Let wel dat de 63-rekeningen moeten gedefinieerd zijn als 'analytisch'. De vaste bewerkingen worden aangemaakt en beheerd in menupunt 3.1.9 'Vaste bewerking analytisch'.