Velden - Hoofding

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Creditnota's op aankopen > Creatie/Wijzigen >

Velden - Hoofding

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Document nr

In dit veld wordt het documentnummer opgegeven waaronder de creditnota zal opgeslagen worden. Dit nummer kan gewijzigd worden door in het veld te klikken of met '­'-toets er naartoe te gaan.

Het vergrootglas rechts van het veld geeft de mogelijkheid documenten op te zoeken op basis van documentnummer (van – tot), relatie, datum (van – tot) of nog referentie (zie verder).

Indien het nummer wordt gewijzigd naar een reeds bestaand creditnotanummer, geeft dit de mogelijkheid het bewuste document te wijzigen met de knop 'Regel wijzigen' op voorwaarde dat het document nog niet is gecentraliseerd of de periode nog niet is geblokkeerd. Er kunnen eveneens lijnen aan het document worden toegevoegd.

Leverancier

Hier wordt het relatienummer of de naam ingegeven waarvan de creditnota afkomstig is. Ook hier kan gezocht worden op naam en/of adres of delen ervan. Indien de relatie nog niet bestaat kan deze vanaf hier volledig aangemaakt worden met hetzelfde invoerscherm als in het gewone scherm voor het aanmaken van relaties.

Boekingsdatum

De boekingsdatum is de datum waarmee de boekhouding rekening houdt wat betreft periodes, BTW aangiftes e.d.m. Geef dus nooit een datum in die kleiner is dan de datum van de laatst ingediende BTW aangifte. Indien dit wel gebeurt, wordt het document niet opgenomen in de volgende BTW aangifte en is de vorige, bij het opnieuw berekenen, gewijzigd. Dit veld heeft geen invloed op de vervaldatum. Standaard wordt de systeemdatum overgenomen, doch deze datum kan vanzelfsprekend worden gewijzigd.

Creditnota datum

Hier wordt de datum ingegeven, zoals aangeduid in het document. Op basis hiervan wordt de vervaldatum berekend. Standaard wordt de boekingsdatum overgenomen, maar deze kan worden gewijzigd.

Vervaldatum

Hier wordt de vervaldatum van de creditnota ingegeven op basis van de creditnotadatum die effectief op het document wordt vermeld. Het programma berekent zelf de vervaldatum indien in de relatiefiche/leveranciergegevens een betalingsvoorwaarde werd ingegeven. Indien niets werd ingevuld neemt het programma de creditnotadatum over. Deze datum kan wel overschreven worden.

Referentie

Hier wordt het nummer van de binnenkomende creditnota ingevuld, zoals op het document vermeld. DBFACT doet steeds een test op dit veld om na te kijken of op die relatie niet reeds een document werd geboekt met dezelfde referentie.

Opmerking

Wordt gebruikt om een eventuele opmerking in te geven.

Valuta

De valutacode wordt hier ingevuld, indien de creditnota in valuta is opgesteld. Creditnota in € worden altijd met een valutacode 0 ingegeven, zelfs indien een valutacode voor € bestaat. DEZE VALUTACODE MAG NIET GEBRUIT WORDEN !

Koers

Hier kan eventueel de koers van de valuta worden aangepast indien nodig. Dit is evenwel af te raden om bij het afsluiten van het boekjaar niet met een moeilijke interpretatie van de valuta te zitten. Best is de waarde van de valuta eerst in het valutabestand aan te passen.

Deviezen

Hier wordt het eventuele totaalbedrag in valuta van het document ingevuld.

Totaal

Vul hier het totaalbedrag van de creditnota in, BTW inclusief waar van toepassing. Indien deviezen werden gebruikt, berekent DBFACT automatisch dit bedrag aan de hand van de koers.

Niet onderworpen

Geef hier het bedrag in dat niet aan de BTW is onderworpen (bvb. leeggoed of financiële kosten). Op deze manier zal DBFACT de BTW kunnen berekenen aan de hand van het bedrag in het volgend veld, met toepassing van het standaard BTW tarief in de relatiefiche.

Basis

Hier wordt het bedrag van de creditnota exclusief BTW (zonder rekening te houden met aftrekbare of niet aftrekbare) ingevuld. Indien in de relatiefiche/leveranciergegevens de vakken die verband houden met BTW werden ingevuld, zal DBFACT automatisch dit veld en alle volgende tot en met verlegging invullen. Let wel dat in dit geval de gegevens nog altijd kunnen overschreven worden.

BTW:

hier wordt het bedrag van de BTW ingevuld, zonder rekening te houden met aftrekbare of niet aftrekbare. Altijd het volledige BTW bedrag, dus. Bij facturen zonder BTW staat dit bedrag uiteraard op 0, evenals op facturen met een speciaal BTW-regime zoals EEG, medecontractant, verlegging e.d.m.

Niet recup.

Hier wordt het bedrag van het niet recupereerbare deel van de BTW ingevuld.

IC BTW

Vul hier het bedrag van de EEG btw in, volgens de voet in voege. DBFACT maakt zelf de Debet / Credit bewerking in de boekhouding en in de aangifte. Om die reden mag het gewone veld BTW niet worden ingevuld.

IC Goederen

Hier komt het totaal bedrag aan Goederen gecrediteerd in het buitenland, wat negatief komt te staan in vak 86. Afhankelijk van de instelling "Default type IC "op de relatiefiche (Tabblad Leverancier) wordt het bedrag (wat staat in veldje Basis) automatisch in dit veld Goederen geboekt. Meer uitleg over de verwerking bij Intracommunatire BTW vindt u hier terug.

IC Diensten

Hier komt het totaal bedrag aan Diensten gecrediteerd in het buitenland, wat negatief komt te staan in vak 88. Afhankelijk van de instelling "Default type IC "op de relatiefiche (Tabblad Leverancier) wordt het bedrag (wat staat in veldje Basis) automatisch in dit veld Goederen geboekt. Meer uitleg over de verwerking bij Intracommunatire BTW vindt u hier terug.

MC BTW

Zelfde regel als voor het veld EEG, maar dan voor de creditnota's die onder het systeem van de mede-contractant vallen.

Verl. BTW

Zelfde regel als voor het veld EEG, maar dan voor de creditnota's die onder het systeem van de verlegging vallen. Let wel dat dit systeem enkel nog gebruikt wordt voor invoer uit niet-EEG landen, op voorwaarde dat de toelating voor verlegging bij de administratie werd aangevraagd.

Disconto

Hier kan het bedrag van een eventuele disconto in percent worden ingegeven. Met dit percentage wordt rekening gehouden bij de betaling van de creditnota, wat natuurlijk rare gevolgen kan hebben.

Disconto bedrag

Indien een disconto percentage in het vorig veld werd ingegeven, wordt hier standaard het bedrag van de disconto ingevuld. Dit bedrag is wijzigbaar. Het is echter niet nodig om een percentage in te vullen om hier een bedrag te kunnen ingeven.

Te boeken

geeft het bedrag weer dat in de grootboekrekeningen moet worden opgenomen. Dit is in de praktijk het basisbedrag meer het bedrag van de niet aftrekbare BTW die eveneens in de kosten moet worden opgenomen.