Tab Systeem

Navigation:  Starten met DBFACTw > DBFACTw opstarten > Inloggen in DBFACTw > Gebruikersgroep & Rechten >

Tab Systeem

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

In de gebruikersgroep kunnen we gebruikers onderbrengen. De gebruikers behoren tot een groep die een aantal rechten en beperkingen krijgt. Indien 1 lid van een groep alsnog een afwijkend recht heeft, dan dient u hiervoor een aparte groep aan te maken.

 

Laat ons waar nodig de verschillende opties van naderbij bekijken:

 

Favorieten wijzigen:

In de linkerbalk op uw scherm staan een aantal favorieten. Indien u wilt vermijden dat de gebruiker die tot deze rechtengroep behoort zijn favorieten wijzigt, dan vinkt u hier uit.

Afdrukvoorbeeld:

u kunt per gebruiker in of uitschakelen of een afdrukvoorbeeld mag worden gemaakt. Een afdrukvoorbeeld laat de gebruiker immers toe een document dat nog geen documentnummer heft gekregen af te drukken en eventueel te gebruiken als (vals) bewijs van betaling.

Opdrachtvenster:

In een opdrachtvenster heeft u de mogelijkheid om commando's in te geven die rechtstreeks invloed hebben op de bestanden. Onnodige te zeggen dat dit ingrijpende veranderingen kunnen zijn en dat dit dus niet zomaar aan iedereen wordt toegekend. We bekijken even het venster en leggen een aantal extra functie beter uit:

 

Als we in de bestanden willen werken via het "Opdrachtvenster" dienen we vooreerst het pad in te stellen waar de gegevens kunnen worden teruggevonden. In het geval van het dossier "TML"  klikken we "Filepad instellen" en wordt een commando set default to n:\dbfact\tml ingegeven. Willen we eerder naar de lijst met de dossiers gaan (in geval van een multidossierversie) dan klikken we "Dossierpad instellen" aan.

 

Als u een lijst met commando's wilt raadplegen, consulteer dan een boek over dbase, Visual Foxpro in het genre van "beginners guide to…"

 

Klungelalarm

Het gebruik van het opdrachtvenster en de commando's is niet aangeraden voor de modale gebruiker. Er kunnen beschadigingen aan de databases voorkomen die niet meer herstelbaar zijn. Deze functionaliteit is dus te gebruiken met de grootste omzichtigheid aub! Bij de minste twijfel neemt u best contact op met onze helpdesk!

 

Als je het opdrachtvenster wil afsluiten, druk dan op ESC en je kunt teug aan de slag met DBFACT.

 

Bezetting:

U laat de gebruiker hier toe een overzicht op te vragen van de ingelogde gebruikers, ttz de bezetting in het netwerk van gebruikers die zijn ingelogd in DBFACT. Meer informatie omtrent dit onderwerp kan u hier terugvinden.

Userinfo zichtbaar:

In het verleden van een relatie kan u de documenten die zijn gemaakt op zijn naam opvragen. In de meeste documenten ziet u tevens welke gebruiker (user) dit document heeft aangemaakt. Deze informatie kan met deze instelling voor deze groep van gebruikers worden uitgeschakeld.

Uitvegen:

Hiermee stelt u de gebruiker in de mogelijkheid bepaalde documenten, records en dergelijke uit te vegen. Het komt hier op neer dat de mogelijkheid om iets uit te vegen wordt uitgezet. Indien u de functie aanvinkt kan het zijn dat andere beperkingen verhinderen dat zaken worden uitgeveegd.

 

 

 

Protip

Er bestaan een aantal basisregels die we even hier opsommen:

Een artikel dat is gebruikt in een verkoopsdocument (kas, factuur, levering) kan niet definitief worden uitgeveegd uit het bestand. Het kan wel op historiek worden geplaatst maar het zal steeds een plaats in het bestand blijven innemen. Indien u een artikel wil opvragen dan dient u in F7 de optie Historiek Artikelen aan te vinken.

Een relatie waaraan in verkocht kan niet meer definitief worden verwijderd uit de relatiebestanden. U kunt een relatie wel op historiek plaatsen waardoor deze niet meer voorkomt in de lijst.

Een record wordt uitgeveegd in DBFACT middels (het commando delete) bij het aanklikken van de button uitvegen. Een uitgeveegd record kan terug worden zichtbaar gemaakt door de button herroepen maar wordt definitief verwijderd door de functie aanzuiveren bestanden die op het moment van herindexeren (zie later) kan worden aangevinkt.

 

 

Docnr wijzigbaar:

Indien aangevinkt laat u de gebruiker de mogelijkheid om documentnummers te wijzigen. Opnieuw een functie die eigenlijk alleen maar zou mogen beschikbaar zijn voor bepaalde gebruikers. U laat immers de gebruiker de mogelijkheid om een aantal nummers over te slaan in de nummering van bijvoorbeeld de facturen, wat niet meteen de bedoeling is. Er bestaan uitgebreide controles op de nummering van de documenten, zie daarvoor het hoofdstuk rond de veranderen variabelen.

Dossiers kopiëren/Veranderen van dossier:

2 instellingen met betrekking tot de module multi-dossier waar we de mogelijkheid om te switchen en het te dupliceren uitvinken indien niet echt noodzakelijk. U kunt een gebruiker die geen toegang heeft tot een dossier eveneens afblokken door hem geen "account" te geven in de andere dossiers.

Menu filebeheer/Systeembeheer:

Indien u de "modale" gebruiker niet wil toelaten zaken in het systeem te veranderen (bezetting, gebruikers, ….) of hem wil verbieden in het filebeheer zaken aan te passen (menupunt file beheer) vink dan hier uit.

Menukeuze:

U kunt de verschillende menu's in DBFACT beperken tot (voorlopig) 4 soorten: die voor de Helpdeskmedewerkers, vertegenwoordigers, kassaverkoop en die voor de techniekers. Op deze manier beperkt u het systeem tot alleen die functies die bijvoorbeeld aan een kassa nuttig zijn.

Aanmaken gepersonaliseerde rapporten:

in DBFACT hebben wij voorzien dat u een gepersonaliseerde lay-out kan aanmaken, vetrekkend van een bestaand document. De naam kan dan eveneens worden gewijzigd. Om dit toe te laten vinkt u hier aan. We zien later dat het mogelijk is bij de afdruk van een rapport, dat rapport of te dupliceren en het dan te wijzigen, of een bestaand rapport onmiddellijk te wijzigen bij afdruk van het document. Het is ook hier duidelijk dat niet alle gebruikers deze rechten toegekend krijgen.