Selecties van artikelen in inventaris

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Inventarisprocedure > Inventaris controle >

Selecties van artikelen in inventaris

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Uitgebreide en handige selecties zijn mogelijk, met maar één doel: ervoor zorgen dat de 'probleemartikelen', de artikelen die nader onderzocht moeten worden, uit de lange lijst van artikelen geselecteerd kunnen worden. Zo kunnen we uit een lijst van spreekwoordelijk tientallen of zelfs honderden bladzijden, dié artikelen halen die wellicht nader onderzoek vergen.

 

 

In plaats van fysiek een zeer lange lijst te moeten overlopen, kan men de artikellijst beperken tot degene die we snel willen zien:

 

Gescand/geteld

vanaf dat DBFACTw een registratie doet van een telling (via scanner of ingelezen, wordt aangeduid in de inventaris dat het artikel gescand is. Dit is handig, aangezien de controleur daardoor snel kan weten welke artikelen reeds verwerkt zijn, zodat hij/zij, terwijl men nog aan het tellen is, reeds artikelen kan controleren op hun juiste stocksituatie.

Aantal geteld

De som van de (verschillende) aantallen, geteld voor dat artikel

Verschil

hierbij wordt gezocht of er een verschil is tussen de gescande/getelde aantallen en de volgens DBFACTw huidige stock. We benadrukken hier het feit dat het over de huidige stock gaat, want dit kan effectief nog verschillen van de startsituatie van de inventarisprocedure.

Afgewerkt

vergelijk het een beetje met het afvinken van een regel op een papieren inventaris. Eens een artikel gecontroleerd is, plaatst men een vinkje naast het artikel. Aangezien we meestal alleen maar de artikelen willen bekijken die nog niét gecontroleerd zijn (afgewerkt zijn), is dit een handige bijkomende selectie.

Correcties

De correcties die in deze stocktelling uitgevoerd zijn op dit artikel

 

 

Artikel

 

Huidige stock

controle of artikels nog in voorraad zijn, of verschillend zijn van voorraad.

 

Voorbeeld: we willen snel alle artikels terugvinden met een negatieve stock. Dit wijst meestal op een inefficiënte stockcontrole vooraleer de inventarisprocedure in gebruik werd genomen. Met één selectie kunnen we deze artikelen er uit halen en vb. op nul zetten.

Stock op stockplaats

Dezelfde selectie als van de huidige stock, maar dan specifiek alleen voor een bepaalde stockplaats. Deze optie is alleen beschikbaar indien multistock in uw dossier actief is.

Stockwijziging artikel

Tal van controles zijn hiervoor mogelijk. De redenering achter deze selectiecriteria is niet altijd voor de hand liggend, maar zorgen voor uitermate snelle toegang tot de juiste informatie.  Deze criteria zorgen vooral een snelle selectie naar de artikelen waar er ondertussen stockbewegingen op gebeurd zijn.

 

 

 Protip

Terwijl men telt, kan men snel Gescand = ja en afgewerkt = nee kiezen. Bewaar daarom deze filter, zodat deze keuze van artikelen snel weergegeven kan worden.

 

 

Enkele voorbeelden die zich kunnen voordoen

 

a)Een leveringsbon is gemaakt op maandagmorgen, terwijl juist dan de inventarisprocedure ook gestart is. De telling gebeurt, maar we weten op dat moment niet precies of de aantallen van de leveringsbon bijgeteld zijn in de stock (bij de telling dus), of dat de goederen reeds uit de rekken apart gelegd zijn voor de levering. Resultaat: de goederen zijn in DBFACTw reeds uit stock, terwijl we bij de telling de geleverde aantallen nog steeds bijtellen.

b)DBFACTw kan uiteraard niet instaan voor het verkeerd téllen van de artikels.

c)De zogenaamde alfa-fout: een verkeerde situatie wordt (zonder bovenstaande extra controles), toch als een correcte situatie aanvaard. In onderstaand schema stellen we chronologisch voor hoe dergelijk situatie zich kan voordoen

d)De zogenaamde beta-fout: een juiste situatie wordt eigenlijk geïnterpreteerd als fout.

 

 

Protip

Wilt u snel ontdekken welke artikelen geteld zijn, en blijkbaar toch wel wat problemen kunnen bezorgen, bekijk daarom volgende selectie:

gescand = ja

Afgewerkt = nee

Correcties = 0

Stockwijziging: huidige stock is niet veranderd sinds de start van de inventarisprocedure, ondanks correcties in deze inventaris

Als u dergelijke 'selectiecriteria' goed begrijpt, zult u heel goed met de inventarisprocedure overweg kunnen.

 

welke fouten zich kunnen voordoen, leest u in 'dynamiek en controle in inventaris'.