Sectoren

Navigation:  Basis > De relatie > Sectoren en Activiteiten >

Sectoren

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Via direct menu 665 komen we in de sectorenwerklijst terecht. Hier kunnen we de sectoren definiëren, wijzigen, opvragen, samenvoegen, afdrukken, …

 

Het scherm volgt de filosofie van al de werklijsten in DBFACTw. Er kunnen eenvoudig selecties/lijsten gemaakt en bewaard worden.

Samenvoegen van sectoren gaat ook via de knop ‘Samenvoegen’. Hiervoor selecteren we al de sectoren die moeten worden samengevoegd en we plaatsen de cursor op de sector dat moet worden behouden zodat deze regel oplicht (in dit geval geel).

Bij het verwijderen van sectoren wordt, vooraleer deze wordt verwijderd, eerst gecontroleerd of de betreffende sector(en) niet worden gebruikt.

Ik heb bvb. aan een relatie de sector ‘Machines en transport’ en activiteit ‘Tuinbouwmachines’ gekoppeld.

 

 

Als we sector ‘Machines en transport’ proberen te verwijderen zal DBFACTw de melding geven dat deze in gebruik is en dus niet kan worden uitgeveegd.

 

   

 

Als deze nergens gebruikt is zal de sector worden uitgeveegd.

Via de knop ‘Wijzigen – Toevoegen standaardsectoren’ wordt, na bevestiging, aan de bestaande lijst van sectoren de standaardsectoren TOEGEVOEGD.

Als we dubbelklikken op een sector of we klikken op ‘Wijzigen – Sector’ zien we de sector in detail :

 

Bovenaan zien we de klassieke gegevens zoals de unieke ID en de omschrijvingen.

Daaronder zien we de koppelingen. In dit voorbeeld zien we dat er geen specifieke activiteiten gekoppeld zijn aan deze sector. We kunnen deze nu koppelen door activiteiten te verplaatsen van de beschikbare naar de gekoppelde. Dit kan door gebruik te maken van de pijltjes tussen de kolommen of door de activiteiten te slepen van de ene kolom naar de andere.

 

 

Nu zien we dat er 6 activiteiten gekoppeld zijn aan deze sector. Als we in de relatiefiche de sector ‘Machines en transport’ kiezen zouden we dus uit deze 6 activiteiten moeten kiezen. Dit is zo, maar er kunnen nog activiteiten bijkomen. Dit wordt besproken bij het deel over de activiteiten.

Bij het verwijderen van een gekoppelde activiteit wordt wel een controle uitgevoerd of de combinatie sector/activiteit nergens wordt gebruikt.

Als we bvb. de gekoppelde activiteit ‘Tuinbouwmachines’ proberen te verwijderen (via , of door de activiteit naar de rechtse grid te slepen) krijgen we de volgende melding :

 

 

Wat kunnen we nu doen ? We kunnen kiezen voor Terug maar dan wordt het verwijderen afgebroken. We kunnen ook kiezen voor Bekijken en dan wordt de relatiewerklijst getoond met daarin de relatie(s) waaraan de sector/activiteit-combinatie gekoppeld is (zijn).

 

 

In deze werklijst is de mogelijkheid voorzien om de geselecteerde relaties globaal te wijzigen via de knop ‘Wijzigen – Globaal wijzigen’.

 

 

Nu kunnen we voor de geselecteerde relaties de sector/activiteit-combinatie wijzigen zodat de te verwijderen combinatie niet meer gebruikt wordt. We kiezen de gewenste combinatie en we klikken op ‘Wijzigen’. Als we terugkomen in de werklijst sluiten we dit scherm ook.

DBFACTw gaat nu nogmaals controleren op de combinatie en als deze niet meer gebruikt wordt zal de koppeling worden verwijderd uit de linkse kolom. Als de te verwijderen combinatie nog steeds wordt gebruikt zal het verwijderen van de koppeling worden afgebroken.

Bewaren van de sector doen we via de knop ‘Opslaan’.