Raadplegen rekening courant

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Klanten >

Raadplegen rekening courant

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie verkrijgen we een overzicht van de documenten en andere verrichtingen die nog niet afgeboekt zijn. Anderzijds wordt dezelfde functie gebruikt om een historiek te verkrijgen van de rekening van de klant.

 

 

Eerst kiest men de relatie waarvoor men deze informatie wenst op te vragen. Daarna verkrijgt men bovenstaand document.

 

De keuze om de historiek te zien of de openstaande boekingen, verkrijgt men met de bovenstaande instelilngen:

 

Niet afgepunt

Met het aanvinken van deze selectie, worden enkel de niet afgepunte bedragen van de rekening courant weergegeven.

Zelfde afpunting

Na selectie van een bepaalde regel worden na het aanvinken van dit selectievak, alle bewerkingen weergegeven die tegelijkertijd werden afgepunt. Let wel dat alle documenten die met de oude DOS-versie van DBFACT werden afgepunt hetzelfde afpuntingsnummer hebben.

 

De kolommen bevatten onder andere volgende informatie:

 

Datum afpunting

Opvragen op een datum van afpunting met een eventuele afwijking in aantal dagen.

Zoeken op document

Zoeken op het nummer van de factuur of de creditnota. Zoeken op bankuittreksel of diverse bewerking is hier niet mogelijk, daar het niet om documenten naar de klant toe gaat.

Zoeken op datum

Zoeken op datum van de bewerking. Hier kunnen eveneens de data van documenten worden ingegeven alsook van diversen en bankbewegingen.

Zoeken op bedrag

Zoeken op een bepaald bedrag in de bewerkingen. DBFACT zoekt hier in debet EN in credit.

Afwijking

Hier kan een afwijking worden ingegeven. Deze afwijking wordt ingegeven in aantal dagen, bij een selectie op datum, of in bedrag bij een selectie op bedrag.

Waarde

In dit veld wordt de waarde ingegeven waarachter wordt gezocht. Let wel dat voor het opzoeken van documenten, de letter van het documenttype moet worden ingegeven (vb. F voor factuur), onmiddellijk gevolgd door het nummer.

 

Met de buttons kunnen we volgende functies gebruiken

 

Markeren

Dient om de geselecteerde regel te markeren en deze met andere te kunnen afpunten. Markeren kan eveneens door op de spatiebalk te duwen. Een tweede druk op de spatiebalk maakt de markering dan weer ongedaan. Rechtstreeks dubbelklikken met de muis op de geselecteerde regel heeft eveneens hetzelfde effect.

Automatisch

Met deze button kunnen documenten worden afgepunt op voorwaarde dat er geen afwijkingen in de bedragen zijn. Let wel dat het systeem enkel op bedragen gaat zoeken en niet op datum. Een volledige rekening courant die een 0 saldo heeft wordt eveneens niet afgepunt.

Document

Gebruik deze button om het document te bekijken dat betrekking heeft op de geselecteerde regel.

Controle

Voert een controle uit op de juistheid van de afpuntingen in de rekening courant. Bij het wijzigen van een uitgaande factuur na betaling van het document of bij het uitvegen van een bankuittreksel of een diverse kunnen de afpuntingen uit balans geraken. Met deze controle worden de desbetreffende afpuntingen ongedaan gemaakt.

Gemiddelde

Maakt een berekening en geeft een lijst weer van de gemiddelde betalingstermijn van de klant.

Annul.Afpunting

Maakt de afpuntingen ongedaan, met verschillende keuzemogelijkheden :

Deze regel: maakt de afpunting op de geselecteerde regel ongedaan. Komt op hetzelfde neer als een tweede maal duwen op de spatiebalk.

Tijdelijke afp.: Alle lopende afpuntingen worden ongedaan gemaakt. Heel nuttig bij pogingen rekeningen aan te zuiveren.

Regels onbalans: Hier worden opnieuw controles uitgevoerd op afpuntingen die in onbalans zijn. De onjuiste afpuntingen worden hiermee ongedaan gemaakt.

Alle regels: Alle regels in de rekening courant worden hiermee ongedaan gemaakt.

Annuleren: Annulatie van de functie

Afdrukken

Hiermee wordt rekening courant afgedrukt, met mogelijkheid van selectie datumvork en verschillende types lijsten.

Afpunten

Bij het gebruik van deze button worden de afpuntingen weggeschreven op voorwaarde dat de selectie in balans is. Om regels met elkaar af te punten, volstaat het om de regels die u wenst af te punten te dubbelklikken (of met spatiebalk te klikken), dan verschijnt een sterretje naast de regel en het afgepunt bedrag komt onderaan de grid opgeteld samen. Als alle regels samen op 0 komen, kunnen deze regels afgepunt worden. Indien er een verschil op is en dit verschil is correct (bv betalingsverschil), dan kan dit afgeboekt worden (meer uitleg in een protip hier onder).

Herinneringen

Geeft de mogelijkheid om onmiddellijk een herinnering of rekeninguittreksel op te roepen en af te drukken indien gewenst.

Sluiten

Sluit het scherm af en vraagt desnoods of de wijzigingen moeten worden weggeschreven.

 

Protip

Om rekening courant van de relatie 'Contante klanten' af te punten, is er een gemakkelijkere werkwijze voorzien dan regel per regel te markeren.

 

Het is mogelijk om in één klik de regels van de kasverkopen van dezelfde dag met de regels van de kasmutatie die DBFACT zelf aanmaakt (de ontvangsten kasverkopen en de factuur) af te punten. Je kan dit doen door een regel te selecteren (= deze regel aan te klikken met de muis) van die datum en dan rechtermuisklik te klikken op de button <Markeren>. Vervolgens komen de regels van de kasverkopen van die datum, samen met de regels 'ontvangsten kasverkopen' en de regel van de factuur (afsluit kasverkopen) met een sterretje '*' en kunnen deze ineens afgepunt worden door te klikken op de button <Afpunten>.

 

Protip

Indien er een verschil is bij het afpunten, kan dit 'afgeboekt' en wel afgepunt worden. Hierbij wordt bedoeld kleine verschillen zoals betalingsverschillen, disconto, wisselkoersverschillen ed (er wordt een controle uitgevoerd op percentages, welke zijn ingesteld vanaf Helpkey 909009). Na het selecteren van de regels die afgepunt dienen te worden, klikken op de button <Afboeken> en kiezen welk verschil dit is. Dan wordt een diverse aangemaakt om dit verschil af te boeken, niet vergeten om de datum aan te passen naar de datum dat deze diverse dient geboekt te worden, vervolgens klikken op de button <Afpunten>.

 

Bij gebruik van de module Analytische boekhouding, kan deze procedure van afboeken ook analytisch geboekt worden.

 

Niet elke gebruiker kan afpunten, hiervoor is een apart recht nodig. Recht 223 dient aangevinkt te zijn.