Beschrijving Prijzenmatrix Staffel - verduidelijking

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Prijzenmatrix > Matrix regel > Matrix en dimensies >

Beschrijving Prijzenmatrix Staffel - verduidelijking

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Voor wat betreft de staffels is er eigenlijk redelijk wat verwarring, dat we hierna gaan  verduidelijken:

Vanaf

‘Vanaf’ baseert zich steeds op de stockeenheid.

De ingave is weliswaar wél mogelijk op basis van één of meerdere verpakkingen.   Deze ingave is vooral handig voor de ingave van de aantallen, maar de verdere berekeningen gebeuren steeds op basis van de stock aantallen.

Bij overname van deze regel in de document lijnen, wordt, als we een veelvoud van de verpakking hebben, deze ook overgenomen.  In dit geval is dit vooral ‘informatief’. Dit ‘veelvoud’ wordt bepaald adhv. De precisie dat in de verpakking gedefinieerd staat.  (normaal is dat 1).

Staffeltekst (indien geen verpakkingsid ingegeven):

“Vanaf “ + Aantal (precisie = volgens aantal in parameters) + “ “ + <artikel  soort eenheid >

Staffeltekst (met verpakkingsid ingegeven):

“Vanaf “ + Aantal + “ “ + <artikel-soort-eenheid> + “(“ + AantalVerpak + “ “ + Srt Verpak – VerpakOmschr + “)”

Precisie

Met precisie wordt het volgende bedoeld :  stel precisie = 1, dan mag men 1, 2, 3... ingeven.  Indien men daarvan afwijkt, mag men deze verpakking niet gebruiken.  Indien men precisie 0,2 ingeeft, dan mag men 0,2, 0.4 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4 ... ingeven. Bij een presisie van 5, zijn telkens veelvouden van 5 mogelijk (5, 10, 15, 20, ...).   Eenvoudige test:   MOD ( lnAantal,  lnPresisie) = 0   (als geen nul, dan betekent dit dat het hier niet over een veelvoud gaat van de ingestelde precisie).

Veelvoud

‘Veelvoud’ baseert zich steeds op een artikel verpakking.

De ingave kan echter in ‘stockeenheid gebeuren. In dat geval zal de mtxStaffel zich automatisch positioneren op de lijn in de mtxStaffel, die op ‘veelvoud’ slaat.   Echter, automatisch zal daardoor het veelvoud van de verpakking eveneens onderaan in mtxStaffel ingevuld worden.

Als de ingave in ‘verpakkingseenheid’ gebeurt, zal MtxStaffel zich automatisch positioneren op de juiste lijn.

Bij overname is altijd de verpakking van deze lijn nodig.  De matrix heeft immers (bv. Bij herberekenen) steeds de verpakking nodig.

Staffeltekst:

“Per “ + Verpakaantal + SrtVerpak (VerpakOmschr)

Combi

Deze staffel wordt niet veel gebruikt. Het vormt eigenlijk de combinatie van een ‘vanaf’ en een ‘per’.  We geven in deze regel twee zaken in:

-Vanaf + ingave stockaantal  (bv. Vanaf 12 stuks)

-Per + ingave verpakking   (bv. Doos = 6 stuks).

In dit geval zal men mogelijks voor 12, 18, 24, ... stuks deze korting kunnen hanteren.  

Opmerking: eigenlijk kan men deze optie ook uitsplitsen in twee aparte regels, één regel die ‘vanaf’ bepaald, en op zich een tussenresultaat is voor de ‘veelvoud’ regel.   Overzichtelijker lijkt dit niet, maar men kan daardoor ook bij de ‘vanaf’ een verpakkingsaantal ingeven.

Staffeltekst:

Vanaf stockaantal <stockeenheid>  + per verpakaantal <verpakeenheid>

= een verkorte versie, aangezien anders de tekst te lang zou worden.

Soort verpakking

Dit is eigenlijk een speciaal geval van ‘veelvoud’.  Als men voor heel veel artikelen telkens dezelfde korting geeft, dan zorgt deze ingave voor een versnelde ingave in de items van de matrix.

Bij de opbouw van het staffel scherm, zal, bij het tegenkomen van een matrix regel met ‘soort verpakking’, gekeken worden of het gekozen artikel verpakkingen (één of meerdere dus!) heeft waar deze soort ingevuld is. Indien zo, dan zal de mtxStaffel automatisch de lijnen toevoegen van het type “per  verpakaantal <verpakkingseenheid>” , en dit eventueel voor de meerdere verpakkingen van een artikel die dezelfde soort verpakking gebruiken.

Bij ingave zal daarna deze verpakking uitsluitend gekozen kunnen worden als er een verpakkingsaantal gekozen wordt, die rekening houdt met deze verpakking.  De ‘keuze’ herleidt zich dan automatisch op dezelfde manier zoals deze gebeurt bij een ‘veelvoud’-staffel.

Matrix

Indien men de verpakkingen weinig benut op artikel niveau, is dit een begrijpbare optie. Echter, de verpakkingen dienen nog steeds aangemaakt te worden. Het enige voordeel is het gemak van de eenmalige ingave van een korting.  Opgelet: indien één soort verpakking meerdere keren gebruikt wordt op de verpakkingen van het artikel, dan bestaat met deze constructie niet meer de mogelijkheid om andere kortingen te geven.  Vandaar het besluit om deze optie liefst buiten beschouwing te laten.

Het Staffel scherm

-In dit scherm zou steeds een 0-regel moeten staan. Dit wil zeggen, welke prijs zou gehanteerd worden, zonder rekening te houden met een aantal.

oAls men het nul-aantal door de matrix jaagt, en  men bekomt géén resultaat: dan mag deze regel er ook niet bij staan.

oAls men het nul-aantal door de matrix jaagt, en men bekomt géén resultaat, dan moet deze regel automatisch achterwege blijven.

-Het staffelscherm is vandaag verwarrend.  Het dient verduidelijkt te worden wanneer een staffel van toepassing is: ‘vanaf’ of ‘per’.

-De precisie is ook van groot belang.  

oDe precisie van de stockeenheid wordt bepaald door de variabele (x aantal decimalen, zie oApp.n_Belp6)

oDe precisie van de verpakkingsaantallen zou bepaald moeten worden door de precisie die meegegeven is bij de artikel-verpakking zelf.

oDeze precisie zou ook meegegeven moeten worden in de afdruk van de documenten, aangezien dit dan de afdruk van het aantal decimalen bepaalt in het veld van de afdruk.

-Het matrix staffel scherm moet te allen tijde correct de simulatie weergeven welke keuze er wordt gemaakt.  Als men op een regel klikt, dan worden de gegevens overgenomen en onderaan in de control ingevuld

oBij vanaf:   stockaantal = aantal uit lijn, en verpakking is leeg

oBij per:   verpakaantal + verpakid overnemen uit staffel-lijn, automatisch wordt daardoor stockaantal ingegeven

0-regel

We spreken hier wel degelijk over NUL-aantal, en niet één. Immers, sommige artikelen kunnen verkocht worden met 0,5 etc. Waardoor de matrix daar vandaag geen correcte oplossing voor biedt.