Matrix regel

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Prijzenmatrix >

Matrix regel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De prijzenpolitiek wordt opgesteld aan de hand van een aantal regels. Deze regels worden één voor één geëvalueerd tijdens het berekenen van de prijzen en kortingen. Er is een specifieke volgorde bepaald waarop de regels worden uitgevoerd.

 

 

Er wordt stap voor stap uitgelegd welke informatie per regel bewaard kan worden.

 

Id

Iedere regel heeft zijn eigen opvolgend nummer.  Dit nummer wordt automatisch door DBFACTw aangemaakt en kan niet gewijzigd worden.

Groep

Om de regels te groeperen heeft men een regelgroep gecreëerd. In de meeste omstandigheden zullen de regelgroepnummers uniek zijn.

Regelgroepen worden toegepast als men meerdere matrices onder één 'groep' wenst onder te brengen.

 

Enkele typische voorbeelden:

 

Voorbeeld 1:

de tarieven (tarief voor winkelprijs en voor dealerprijs) worden beide onder de regelgroep 10 ondergebracht).

Stel nu een klant die normaal op de relatiefiche op dealer staat, zal DBFACTw de eerste regel in regelgroep 10 bekijken, en zien dat het hier over een 'winkelprijs' gaat. Deze eerste regel van regelgroep 10 wordt overgeslagen. De tweede regel in regelgroep 10 is dan een dealerprijs, en er wordt gedetecteerd dat er voor dat artikel een dealerprijs bestaat (op dat moment, zie datum).

Dit systeem is des te handiger, aangezien verdere kortingen op dit systeem gebaseerd kunnen zijn, bv. een kortingsregel die gebaseerd is op deze regelgroep.

 

Voorbeeld 2:

Ook voor kortingen kunen regelgroepen gemaakt worden. Zo kan het voorkomen dat in een dossier 'algemeen' kortingen bestaan voor een groep, daarnaast specifiek voor groepen + merken, voor merken apart, of voor artikelen.

Indien men de kortingen van de artikelen prioritair wenst, dan vormt men drie regels in één regelgroep, waarbij de artikel kortingen het kleinste volgnummer krijgen, daarna dat van groepen en merken, en uiteindelijk dat van de groepen.

 

Volgorde

Als in een groep meerdere regels bestaan, worden deze geëvalueerd, volgens de volgorde in de regelgroep bepaald. De regels worden stap voor stap overlopen, en vanaf dat één van de regels 'voldoet', dan wordt gestopt met het evalueren van de regels van deze regelgroep.

Wat meer uitleg hierover staat vermeld bij de regelgroep.

Type regel

Bij het type regel wordt bepaald waarvoor deze regel gemaakt is. In volgorde van belangrijkheid wordt bepaald:

1.Tariefregel

2.Prijsregel

3.Kortingsregel

4.Gratis-regel

5.Toeslagregel

6.Toeslag per stuk

 

Voor de eerste drie, zie uitleg bij de definities van de prijzenmatrix.

Voor de 4de (gratis-regel), geldt dat men voor een bepaalde matrix (bv. artikel of combinatie), een bepaalde hoeveelheid gratis gegeven kan worden.

De toeslag regel zal na uitvoering van alle andere regels uiteindelijk voor een toeslag (een meerprijs / percentage toeslag) zorgen.

Deze regel is in principe altijd van toepassing, als er geen 'gebaseerd op' ingevuld is.

 

Omschrijving

Iedere regel krijgt een unieke omschrijving, verwijzend naar de inhoud van de matrix.  Men adviseert om de omschrijving zo cryptisch mogelijk te houden, uitleg gevend over

- de inhoud (prijs, korting, etc.)

- waarvan de matrix afhankelijk is (bv. klantenkortingen)

- vanaf wanneer die geldig is, bv. (vanaf 2010)

Tarief voor

Indien een tariefregel gedefiniëerd is, kan men bepalen dat het gaat over een tarief, dat verwijst naar een tarief (veldje) op het artikel. Dergelijke tarieven worden immers automatisch gekozen indien bij de relatie bepaald is welke 'tarief' normaal van toepassing is.

Er kunnen meerdere tariefregels voorkomen. Deze moeten normaal in een aparte regelgroep voorkomen. Uitzonderlijk kan het gebeuren dat men een regel dupliceert, bv. omdat een nieuwe regelgroep voor een tarief pas van toepassing zal zijn in een volgende periode.

Waarde

De waarde is de 'uitkomst' van een regel. Voor een tarief is dit vanzelfsprekend een prijs, voor een kortingsregel is dit een korting, of een kortingsbedrag. Afhankelijk van het type regel, wordt vastgelegde welke keuze van waarde ingegeven mag worden.

Basis

De basis geldt niét voor tariefregels, of prijsregels, maar voor kortingen, gratis of toeslag regels bestaat de mogelijkheid om die gegevens te baseren op

een andere matrix groep:  als die basisregel weerhouden is, zal automatisch deze regel gebruikt worden om bv. de korting te bereken op de prijs. Indien de 'basis'regel niet weerhouden is, kan deze regel ook niet weerhouden worden.

een prijs op een artikel

 

Resultaat

Via de regels gaat DBFACTw bepalen welk resultaat 'weerhouden' moet worden. De meest voor de hand liggende oplossing hier, is dat overal als resultaat 'laagste' wordt gekozen. Als dan meerdere regels een uitkomst genereren, wordt finaal de uitkomst van de regel met het laagste resultaat gekozen.

Soms kan het voorkomen dat men bv. een algemene promotie of een 'vaste prijs' heeft gekozen voor een klant. In dat geval kan men kiezen voor 'juiste'. Wat er ook is, als dergelijke regel een uitkomst genereert, zal het verder verwerken van de regels stoppen, en onmiddellijk deze regel weerhouden worden.

Heel uitzonderlijk kan het zijn dat men een 'hoogste' prijs instelt voor een klant (bv. klanten in een aparte divisie of zo).  vanaf dat er één regel weerhouden wordt met het hoogste resultaat, worden alle regels bekeken die de hoogste resultaten weergeven, en de hoogste van deze regels wordt weer houden. In de praktijk zal het zeer uitzonderlijk zijn dat meerdere regels voorkomen met 'hoogste'.

Weergave

 

Actief

Men kan een regel volledig voorbereiden en instellen, zonder dat deze ingebruik is genomen. Vanaf dat hier een vinkje staat, wordt deze regel in het prijs simulatiesysteem opgenomen.

van/tot

Indien niet ingevuld, wordt het 'actief' zijn van deze regel niet beperkt in tijd.  Indien deze datums ingevuld zijn, zal deze regel in evaluatie genomen worden, als de datum van berekening tussen beide datums ligt.  De eerste datum moet voor de tot-datum liggen.

 

 

Matrix

De matrix zelf bevat 5 'afhankelijke' dimensies, die samen bepalen hoe de inhoud van de matrix er uit ziet. Deze inhoud bestaat telkens uit items met waarden waarvoor de dimensies ingevuld zijn. Eens een matrix regel aangemaakt, kunt u deze dimensies niet meer wijzigen.

 

 

 

 

Memo

Om wat uitleg en opmerkingen te registreren kunt u deze memo plaats gebruiken.

 

 

Prijzen

Om een formule te kunnen registreren, zodat prijzen automatisch upgedated kunnen worden, kan in deze tab een prijsformule ingegeven worden.

Een prijsformule is een wiskundige, algebraïsche formule, waarbij bepaalde variabelen gebruikt kunnen worden.

 

Via de combo box naast de prijsformule, kunt u een te gebruiken veld invoegen in de formule. U kiest bv. voor 'a_netto' om de netto aankoopprijs van een artikel in te voegen.

 

Een prijsformule kan pas ingegeven worden voor een tarief of voor een prijs.

 

 

 

Info

Wanneer is deze regel gemaakt of gewijzigd.

 

 

 

 

Knoppen

 

Via de button 'opvragen' kan de matrix regel opgevraagd worden, die als basis dient voor de huidige regel. Indien er meerdere regels zijn die tot dezelfde groep behoren, wordt de matrix regel werklijst getoond, met alle regels behorend tot de aangeduide regel groep.

 

 

Opmerkingen

 

Bij de creatie van een regel kan men tal van zaken aanpassen. Eenmaal de regel gecreëerd, kan men niet alle informatie nog wijzigen. zeker als er reeds items voor de betrokken regel bestaan, is het niet meer mogelijk om heel wat informatie van de regel te wijzigen.

In dit geval is de enige oplossing het creëren van een nieuwe regel, en daar de juiste zaken instellen zoals gewenst.

 

Een regel uitvegen kan, als er geen matrix-items (geen waarden dus) ingevuld zijn in de matrix. Vanaf dat deze uitgeveegd is, zal voor geen enkele gebruiker nog deze regel in voege zijn. Men moet daarom DBFACTw niet verlaten als gebruiker.