Meervoudige nummering

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Creditnotajournaal op verkopen >

Meervoudige nummering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Meervoudige nummering Creditnota's op verkopen:

 

Volgende stappen zijn te ondernemen om met meerdere journalen te werken:

 

Filebeheer (8) - Boekhoudingsbestanden (3) - Journaaldefinities (4)

 Klik op 'nieuw'

 Bij type documenten selecteer je 'uitgaande creditnota'

 Bij code geef je een unieke code van maximaal 4 karakters aan het journaal. DBFACT gaat zich hierop baseren om de nummering op te volgen en de uitgaande creditnota te                selecteren. Bvb VC01. Maak alle journalen die nodig of gewenst zijn aan.

 

Boekhouding (3) - Boekhoudperiodes (7) - Tabblad Journalen

 Geef voor elk nieuw journaal een unieke nummering 'van - tot - '. Let wel dat DBFACT voor elk journaal de gedefinieerde nummering zal volgen.

 Indien voor een journaal te weinig nummers werden voorzien en een ander journaal van hetzelfde type op de nummering aansluit, zal het onmogelijk        zijn de nummering uit te breiden. Vb : VC01 gaat van 000001 tot 000100, VC02 start met nummer 000101. het zal onmogelijk zijn om in VC01 een bewerking 000101 te hebben (behalve als er in VC02 geen enkele bewerking is, de nummering wordt uitgeveegd en opnieuw gedefinieerd). Elk journaal kan aan een divisie en een bepaald datumbereik gekoppeld worden, dit is        echter enkel bruikbaar indien de journalen per maand worden ingedeeld.

 

Veranderen Variabelen - Boekhouding - CN op VK

 Meerdere journalen voor uitgaande creditnota's: AANVINKEN

 Defaut journaal uitgaande creditnota's: journaal waaraan alle bestaande creditnota's moeten toegewezen worden. Let wel dat de nummering onaangeroerd blijft (zie hoger).                Standaard wordt het eerste journaal gekozen. Deze laatste bewerking schakelt het systeem definitief in.

 

Meerdere dagboeken worden expliciet door de wet toegelaten, zonder enige bepaling in welke gevallen dit aangewend kan worden en in welke gevallen niet. Meerdere dagboeken (en de bijhorende meervoudige nummering ervan) mogen dus perfect aangewend worden om een nummering per maand bij te houden of een nummering per exploitatiezetel. Een combinatie van beide is natuurlijk ook mogelijk :

KB1 van 29/12/1992, Hoofdstuk1, Art. 5, §1, 1. Deze vermeldt het volgende :

Art. 5. § 1. De (...) factuur en het in artikel 2 bedoeld stuk dienen te vermelden : <KB 2004-02-16/31, art. 4, 021; Inwerkingtreding : 01-01-2004>
1° (de datum waarop ze worden uitgereikt en een opeenvolgend nummer, volgens één of meer reeksen, dat deze stukken op eenduidige wijze identificeert, waaronder ze worden ingeschreven in het boek voor uitgaande facturen van de leverancier of de dienstverrichter;) <KB 2004-02-16/31, art. 4, 021; Inwerkingtreding : 01-01-2004>

Een controleur kan daar dus onmogelijk over vallen.

 

Let wel op twee zaken :

- Maak niet onnodig veel dagboeken aan, dit maakt de zaken onnodig ingewikkeld.

- Maak geen dagboeken aan waar zeer weinig of geen documenten gaan gebruikt worden. Er wordt immers gesproken over "reeksen". Een reeks documenten met 1 nummer kan moeilijk nog beschouwd worden als 'reeks'. Dit kan dikwijls het geval zijn met de creditnota's en zeker wat de aankopen betreft. Het kan wel eens gebeuren dat slechts 1 document in een maand gekregen wordt. het is daarvoor aangeraden met negatieve aankoopfacturen te werken of met slechts 1 reeks creditnota's. Negatieve facturen worden in DBFACT integraal behandeld als creditnota's, ook wat de BTW betreft.