Facturen en creditnota's

Navigation:  »No topics above this level«

Facturen en creditnota's

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Als men start met facturen, dan wordt verondersteld dat ook het boekjaar aangemaakt is. Indien dit niet het geval is, dan wordt u daarover gewaarschuwd. Zie daarvoor <boekhoudperiodes> om een boekjaar te bepalen.

 

 

In grote lijnen ligt het gebruik van de facturatie gelijk met dat van andere documenten. Ook hier kunnen we terug documenten inlezen, backorders opvragen en scanners inlezen.

 

Laten we ook hier nogmaals de nadruk leggen op het feit dat de facturen ook een interne leveringsnota genereren. Deze kan worden afgedrukt bij het afsluiten van de factuur.

 

We bespreken hier eveneens kort het collectief factureren (Facturatie/Collectief Factureren):

 

Om de lijst met de te factureren leveringen aan te maken kunnen we een selectie maken op de bonnen tot een bepaalde datum en ondermeer ook op interessecode. De bedoeling is dat we bij interessecode bijvoorbeeld kunnen aanduiden dat een klant slechts maandelijks, 2-maandelijks enz. mag gefactureerd worden. Uiteraard moeten we hiervoor een interessecode aanmaken en die koppelen aan de klant.

 

Eens de selectie is gemaakt zien we een kader die ons toelaat een aantal leveringen te markeren. Het markeren kan manueel gebeuren door de knop Markeren te kiezen of de spatieblak in te drukken wanneer de cursor (in dit geval een gele lijn) op de juiste levering staat. U kunt globaal markeren wanneer geen aparte selecties moeten worden gemaakt en u kan leveringen markeren volgens bedrag. Het systeem zal dan alleen die leveringen markeren voor facturatie waarvoor een bedrag hoger of gelijk is aan het ingegeven bedrag.

U hebt voor iedere levering de mogelijkheid in te zoomen. Dit zoomen laat u toe om het detail van de documenten te consulteren.

 

Bij OK worden alle leveringen gefactureerd, bij Einde verlaat u het scherm zonder dat de leveringen worden verwerkt.

 

In verband met het collectief factureren kijkt u best in de helpfile ook eens onder status leveringen. De mogelijkheid bestaat namelijk om een levering in afwachting te plaatsen zodat die voorlopig niet wordt mee opgenomen in de lijst van de te factureren leveringen.

 

Wanneer de facturatie klaar is, kan u de facturen nu globaal laten afdrukken Onder Facturatie/Globaal afdrukken facturen. Aangezien we bij ieder document bijhouden of het is afgedrukt, kunnen we op eenvoudige aanvraag alle documenten zonder afdrukvlagje opvragen. U vindt de lijst onder de knop "Overzicht".

 

 

(optioneel) Via deze knop kan men de klantenkaart van een klant opvragen. Deze knop is alleen actief indien de klantenkaartmodule in het dossier actief is. Voor verdere uitleg zie <klantenkaartmodule>.

 

 

Protip

Via helpkey 931604, kan u de optie "Negatieve factuur veplichten" inschakelen. Dit zorgt ervoor dat er geen creditnota's met hun eigen nummerreeks kunnen gemaakt worden, maar dat er dus negatieve facturen (ook creditnota's) moeten gemaakt worden waardoor de documentnummering dezelfde is als voor de facturen.