De werklijst

Navigation:  Starten met DBFACTw > Werklijsten >

De werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Een werklijst is ingedeeld in een aantal zones:

 

 

Filterzone

Geel

het selecteren of aanroepen van filterdefinities adhv een lijst

Snelfilterzone


Deze optionele zone zorgt voor de snelle ingave van de meest voorkomende criteria.

vbld: in de backorder klant werklijst kan ik hier een klant kiezen, om onmiddellijk van de gekozen klant de backorders te zien.

Lijst

Rood

De eigenlijke items

Snelwijzigzone


Sommige werklijsten zijn geoptimaliseerd om snel de (belangrijkste) gegevens van de items te kunnen wijzigen. In dat geval is er plaats voorzien tussen de 'Lijst' en de 'Knoppenzone', om deze informatie te tonen en te wijzigen. Via de <Opslaan> button worden deze gegevens onmiddellijk in DBFACT opgeslagen.

Knoppenzone

Blauw

Instructies onder de knoppen te vinden. Rechtsonder vinden we altijd de button <Sluiten> terug.

De knoppen zijn zelfs steeds in dezelfde volgorde terug te vinden.

 

Protip

Leer best de sneltoetsen van de knoppen / buttons van buiten. Het zal u ongetwijfeld veel tijd besparen, aangezien deze voor alle werklijsten dezelfde zijn.

 

 

 

De filterzone

 

 

Door te klikken op de button <Selectie> komt u in een apart selectiescherm. Met dit scherm kunt u telkens de nodige selectiecriteria aanvinken, zodat de filter geplaatst wordt. Dit selectiescherm is heel sterk afhankelijk van de gevraagde werklijst. In sommige werklijsten is deze functie niet beschikbaar, omdat het aantal criteria te beperkt is voor een apart schermpje. In dat geval staan de mogelijke selectiecriteria in de filterzone zelf vermeld.

 

Omtrent filters leggen we volgende benamingen vast:

 

Filter

Een verzameling van voorwaarden waaraan een item in een werklijst moet voldoen, om in de lijst te kunnen voorkomen.

Lijst

De lijst is de volledige verzameling van items op dat moment beschikbaar

Gemarkeerde lijst

Lijst van gemarkeerde items in de volledige lijst

Filterdefinitie

Een filter kan opgeslagen worden, en moet daarvoor een eigen naam krijgen. Eens opgeslagen heet dergelijk opgeslagen filter een filterdefinitie. Een filterdefinitie kan opgeslagen worden als verzameling van criteria, of als opsomming van de verschillende items in de lijst.

Criterium, filtercriterium, selectiecriterium

Eén van de voorwaarden waaraan een item in de lijst moet voldoen om in de lijst voor te komen. De criteria die we wensen te gebruiken worden in het selectiescherm aangevinkt.

 

Protip

De werklijst blijft, zolang men werkt in deze werklijst, de criteria onthouden. Men voert een bepaalde reeks selectiecriteria uit, en bekomt een resultaat. Ziet men dat dit resultaat niet voldoet, doordat bepaalde criteria te streng zijn, of juist niet voldoende filteren, volstaat het om opnieuw op de knop Selectie te klikken, en de juist gebruikte criteria worden opnieuw getoond. Het volstaat deze aan te passen, door criteria bij te plaatsen of juist weg te nemen.

 

Met de rechterklik op de button <Selectie> kan men het gedrag van de werklijst in zekere mate aanpassen:

 

 

Nieuwe filter

Men bekomt het selectiescherm, en de filtercriteria zijn automatisch gezuiverd, bv. om een andere selectie te beginnen. Dit heeft m.a.w. hetzelfde effect als klikken op de button <Selectie>, en daarna op de button <Leegmaken> klikken om met een lege lijst criteria te starten.

Filter opslaan

Eens de gekozen criteria de juiste lijst blijken weer te geven, kan men deze filter opslaan voor een later gebruik. Daarvoor moet men niet naar het selectiescherm. De filter opslaan is voldoende, en het filterdefinitiescherm verschijnt.

Filter verwijderen

Verwijdert de geselecteerde filterdefinitie. De criteria blijven weliswaar staan, maar de filterdefinitie zelf wordt verwijderd.

Volledige lijst opslaan

De lijnen van de lijst zelf worden opgeslagen. Dit is grondig verschillend van het opslaan van de criteria zelf. Immers, met criteria op te slaan wordt later de lijst adhv de criteria opnieuw opgebouwd. Indien andere items dan aan die criteria voldoen, zullen ze automatisch aan de lijst worden toegevoegd. Omgekeerd, items die niét meer voldoen aan de criteria zullen automatisch wegvallen. In dit geval wordt de opsomming van de lijnen gemaakt, en opgeslagen om later terug te halen.

Lijst gemarkeerde opslaan

Zeer gelijkaardig als de volledige lijst opslaan, maar in dit geval worden alleen maar de gemarkeerde (zie kolom 'sel') in de lijst opgeslagen.

 

 

Automatisch berekenen na keuze van filter

Bij verandering van de keuze van de filterdefinitie wordt deze onmiddellijk uitgevoerd. Indien dit niet aangevinkt staat, moet men telkens op de button <Berekenen> klikken vooraleer de filterdefinitie toegepast wordt.

 

 

Startcriteria :

 

 

 

Lege criteria

Werklijst starten zonder aangevinkte criteria

Huidige filterdefinitie (als vaste filter)

Bij het openen van de werklijst worden de criteria van de huidige filterdefinitie onmiddellijk ingevuld en toegepast.

Laatst gebruikte filterdefinitie

Bij het verlaten van de werklijst, wordt nagekeken wat de laatste gebruikte filterdefinitie is. Deze wordt bij het verlaten onthouden. Bij het openen van de werklijst wordt de onthouden filterdefinitie opgehaald en gebruikt om de criteria in te vullen. Opgelet: dit is steeds individueel én apart per werklijst in te stellen.

Laatst gebruikte criteria

De laatste criteria wordt bij het verlaten van de lijst automatisch opgeslagen onder de naam 'Vorige selectie'. Deze wordt bij het openen van de werklijst automatisch opgehaald en toegepast.

 

Opmerking: sommige filterdefinities kunnen niet opgeslagen worden indien in de filter ook subfilters terug te vinden zijn (bv. een artikelselector in een historiekselectie). In dat geval zal de opgeslagen reeks criteria falen. Daarom raden we steeds aan de filter die we wensen te gebruiken steeds te bewaren.

 

 

 

Start scherm :

 

 

 

Lege werklijst

De werklijst wordt getoond, maar de lijst blijft leeg

Selectiescherm

Bij het starten wordt het selectiescherm eerst getoond. Ideaal indien men regelmatig de criteria wenst aan te passen. Welke criteria aangevinkt zijn of ingevuld, vinden we terug hoger in deze menu.

Werklijst volgens criteria

De opgeladen criteria worden toegepast en de lijst die aan deze criteria voldoet wordt onmiddellijk voorgesteld. Zeer handig indien men steeds dezelfde criteria wenst toe te passen

Volledige lijst

De volledige lijst, zonder uitzondering, wordt getoond.

 

 

 

Naast de button <Selectie>, bevindt zich de lijst met filterdefinities. Door een filter te kiezen, worden de criteria hiervan automatisch en onmiddellijk ingevuld. Afhankelijk van de parameter (zie hierboven), wordt de lijst onmiddellijk getoond of pas getoond na de knop 'Berekenen'.

 

 

De snelfilterzone

 

We tonen hier een voorbeeld uit de backorder klant werklijst. De zone in het rood is de snelfilter.

 

 

Aangezien we nagenoeg steeds deze werklijst willen gebruiken met als criterium de gewenste klant, staat deze filter hier tussen de filterzone en de eigenlijke lijst.  In veel gevallen kunt u de zoek knop gebruiken om onmiddellijk op het eerste invulveld van de snelfilter te komen.

 

Protip

Gebruik steeds de sneltoets van de zoek knop (Alt-Z) om rechtstreeks op het snelfilter invulveld te komen.

 

De lijst

 

Deze volgt in grote lijnen de eigenschappen van een 'grid' in DBFACT.

 

 

Een aantal mogelijkheden liggen hierbij voor de hand:

 

Sorteren: Door te klikken op een hoofding van een kolom, wordt de lijst automatisch op deze kolom gesorteerd. Naast de naam van de kolom komt dan een driehoekje te staan. Door nogmaals te klikken op dezelfde kolom, zal het driehoekje zich automatisch draaien, en de volgorde omdraaien. In de meeste werklijsten wordt trouwens de gewenste volgorde onthouden voor de volgende keer.

 

Selecteren: In nagenoeg alle werklijsten is de eerste kolom de 'Sel'- kolom. Hier kan men makkelijk één of meerdere lijnen tegelijkertijd selecteren. Men kan een lijn selecteren door te klikken, of door met de spatiebalk de lijn te selecteren of voor die lijn de selectie uit te schakelen.

 

Verplaatsen: een kolom kan op een uiterst eenvoudige manier verplaatst worden. Men klikt en houdt de muisknop ingedrukt op de hoofding van de kolom en versleept deze naar de gewenste plaats. als men de muisknop daarna loslaat, blijft de kolom op die plaats staan. Het is zelfs zo dat de kolom ook onthouden wordt. Handig, aangezien men de layout van de kolomen slechts één keer goed moet zetten.

 

Voor de lijst zijn nog geavanceerde functies mogelijk, maar die worden in een apart topic behandeld.  Heel wat van deze geavanceerde functies zijn beschikbaar via de rechtermuisklik.

 

 

De (snel)wijzigzone

 

Op sommige werklijsten wordt dit gebruikt om de weinig aan te passen gegevens uit de werklijst onmiddellijk ter plaatse aan te passen. Zo zien we de prijswerklijsten, leveranciers van artikelwerklijst.

 

 

De knoppenzone

 

Nieuw

Om snel een nieuw item toe te voegen. Dit item wordt niet altijd automatisch aan de lijst zel zichtbaar toegevoegd! Immers, indien de criteria van de gekozen ljist zo zijn opgesteld, dat het toegevoegde item daar niet aan voldoet, wordt het item wel aangemaakt in DBFACT, maar niet noodzakelijk in de lijst toegevoegd. in sommige lijsten wordt dit echter wel gedaan, als informatie (weet dan dat de lijst niet noodzakelijk overeenkomt met de vooropgestelde selectiecriteria)

Opvragen

Detail opvragen van de geselecteerde lijn, en indien beschikbaar ook info over bepaalde randinformatie

Wijzigen

Opent het detailscherm van de geselecteerde lijn

Markeren

Alle lijnen selecteren of deselecteren. Voor de meeste functies is het nodig dat er een selectie wordt gemaakt, dit kan door op de eerste kolom in de tabel te klikken of door op spatie te drukken

Archief

Opent het archief voor de geselecteerde lijn. Deze button is niet zichtbaar indien over het item geen archief-entry bestaat.

Export

Sommige werklijsten voorzien een snelle export van de gegevens

Afdrukken

Meerdere mogelijkheden om een lijst of de detail van de geselecteerde lijn af te drukken

In vele lijsten staat hier de mogelijkheid om collectief, d.w.z. in één keer na mekaar alles af te drukken.

Sluiten

Spreekt voor zich...d.m.v. gebruik van de rechter muisknop kan je instellen of er al dan niet een bevestiging moet worden gevraagd

 

De button <Sluiten> is trouwens steeds met de rechtermuisknop te bereiken. Om te vermijden dat een werklijst onmiddellijk wordt verlaten met de toets <Escape>, kan men onder de button <Sluiten>, kiezen om telkens een vraag te stellen (wilt u zeker de werklijst verlaten?)

 

Protip

Heel wat knoppen op werklijsten zijn in het vetjes omschreven.  Dit wil zeggen dat deze via de rechtermuisknop kunnen worden geparametreerd.

 

 

De dubbele werklijst

 

Er zijn ook werklijsten die bestaan uit 2 delen zoals te zien in onderstaande afbeelding.

 

 

Handig om te weten is dat middels de rechtermuisklik op de knop selectie kan worden gekozen voor een gepersonaliseerd "meegroei gedrag" van de grid, dit wil zeggen dat u zelf kunt bepalen of bij vergroting van het werklijst scherm enkel de bovenste grid / de onderste grid / beide grids moeten meegroeien. Een algemene default voor dit gedrag kan worden ingesteld via helpkey 960503.