Creatie/Wijzigen

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Verkoopboek >

Creatie/Wijzigen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Factuur nr.

In dit veld wordt het documentnummer opgegeven waaronder de factuur zal opgeslagen worden. Dit nummer kan gewijzigd worden door in het veld te klikken of met '­'-toets er naartoe te gaan.

Indien het nummer wordt gewijzigd naar een reeds bestaand factuurnummer, geeft dit de mogelijkheid het bewuste document te wijzigen met de button <Regel wijzigen> op voorwaarde dat het document nog niet is gecentraliseerd of de periode nog niet is geblokkeerd. Er kunnen eveneens lijnen aan het document worden toegevoegd.

Het dient hier wel opgemerkt dat het onmogelijk is hier een factuur te wijzigen die in facturatie werd opgesteld. Ook het omgekeerde is waar. In facturatie is het onmogelijk een factuur te wijzigen die in de boekhouding werd opgesteld.

Relatie

Hier wordt het relatienummer of de naam ingegeven van de klant voor wie de factuur bestemd is. Ook hier kan gezocht worden op naam en/of adres of delen ervan. Indien de relatie nog niet bestaat kan deze vanaf hier volledig aangemaakt worden met hetzelfde invoerscherm als in het gewone scherm voor het aanmaken van relaties.

Betalingsvoorwaarden

Code voor de betalingsvoorwaarden van de klant, op basis waarvan de vervaldatum van het document wordt berekend.

Factuurdatum

Hier wordt de datum ingegeven, zoals aangeduid in het document. Op basis hiervan wordt de vervaldatum berekend. Standaard wordt de systeemdatum overgenomen, maar deze kan worden gewijzigd.

Vervaldatum

Hier wordt de vervaldatum van de factuur ingegeven op basis van de factuurdatum. Het programma berekent zelf de vervaldatum indien in de relatiefiche/klantgegevens een betalingsvoorwaarde werd ingegeven. Indien niets werd ingevuld neemt het programma de factuurdatum over. Deze datum kan wel overschreven worden.

Referentie

Hier kan een eventuele referentie van de klant ingegeven worden, zoals uw bestelling van e.d.m.

Soort BTW

Dit veld bevat een lijst met de mogelijke BTW-regelingen. Normaal (= normale toepassing van de lopende BTW tarieven), Export (= voor uitvoer van goederen buiten de EG, let op de nodige officiële attesten van uitvoer), Vrijgesteld (= fysische of rechtspersonen die in principe onder de normale BTW-regeling vallen, maar om een of andere reden een officieel attest van vrijstelling kunnen voorleggen), Medecontractant (= voor verkoop van werken in onroerende staat aan een andere BTW-plichtige), Egalisatie (= waar een bijkomende taxatie wordt toegepast op aannemers uit bepaalde sectoren zoals landbouw, en die aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen) en EEG (= voor uitvoer van goederen naar een BTW-plichtige aannemer met een geldig ondernemingsnummer uit een ander land van de EG).

Valuta

Hier kan de valutacode ingegeven worden waarin het document is opgesteld. In vele gevallen wordt dit sinds de invoering van de Euro niet meer gebruikt. Deze codes kunnen aangemaakt en gewijzigd worden in Filebeheer – Boekhoudingbestanden.

Totaal

Hier wordt het totaalbedrag van de uitgaande factuur ingevuld.

BTW

Hier wordt het totaal BTW bedrag ingegeven van het document.

Diconto

Hier kan het eventueel toepasselijk percentage disconto ingegeven worden. Let wel dat hier het percentage wordt ingegeven. Naargelang de instellingen in de variabelen wordt bij deze de BTW berekend op het verdisconteerd bedrag of op het volledige bedrag.

Kredietbeperking

Hier kan het eventueel toepasselijk percentage kredietbeperking ingegeven worden. Let wel dat hier het percentage wordt ingegeven.

Journaalcode

In dit veld wordt het Verkoopjournaal opgegeven waarin deze verkoop zal opgenomen worden. Deze mogelijkheid is enkel toegankelijk indien in de parameters 'meerdere diverse journalen' geactiveerd is. In dit geval moeten de journalen worden gedefinieerd in 'Filebeheer – Boekhoudingsbestanden – journaaldefinities' en de nummering ingesteld in de boekhoudperiodes.

De nummering die eraan gegeven wordt is evenwel niet jaarafhankelijk. Eens de nummering gebruikt, kan deze in een ander boekjaar niet opnieuw gebruikt worden.

Dankzij de nummering kan onmiddellijk uitgemaakt worden van welk journaal een diverse afkomstig is. Met de toets F5 kunnen de mogelijke journalen worden opgevraagd

Verminderd BTW %

Bepaalde openbare instellingen en NGO's mogen genieten van een verlaagd BTW percentage. In dit veld kan het toepasbare BTW percentage ingegeven worden. Voor alle duidelijkheid is dit het deel van de BTW dat de klant effectief moet betalen. Indien deze vrijstelling heeft van 75%, moet dus 25% betaald worden en moet 25% in het veld worden ingevuld.