Creatie mutatie

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Bankboek >

Creatie mutatie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

Velden-Hoofding

 

Bank

Het nummer in DBFACT van de bank

Jaar

Kalenderjaar van het bankuittreksel (dus niet het boekjaar). Dit laat toe de nummering van de bank te volgen, zelfs al is het een gesplitst boekjaar.

Uittreksel

Nummer van het uittreksel. De nummering gebeurt automatisch en houdt rekening met het eerder opgegeven kalenderjaar. Het volledige nummer bestaat dus eigenlijk uit jaar + nummer. Een veel voorkomend probleem bij de boekingen van de banken op het einde van het kalenderjaar is dat het jaar reeds gewijzigd wordt, terwijl nog een of twee uittreksel moeten worden geboekt. Indien het jaar niet wordt teruggezet en het uittrekselnummer wordt ingegeven, zal het programma vanaf dat nummer verder tellen in het opgegeven kalenderjaar. De bewerking zal wel opgenomen worden in het correcte boekjaar op basis van de datum.

 

Een concreet voorbeeld :

 

GEGEVENS :

Datum uittreksel : 31/12/2003

Nummer uittreksel : 255

Theoretisch kalenderjaar : 2003

Datum van effectieve boeking : 04/01/2004

 

BOEKING :

Datum uittreksel : 31/12/2003

Nummer uittreksel : 255

Ingegeven jaar : 2004

 

RESULTAAT :

Het uittreksel wordt opgenomen in de correcte periode omwille van de datum

Het programma protesteert niet op het nummer, daar dit nog niet bestaat.

Het programma geeft wel een melding dat het jaar verschilt van de datum.

Het programma maakt uittreksel 2004 / 255 aan

 

Het eerste uittreksel met kalenderjaar 2004 zal dus bijgevolg 256 worden

 

VERBETERING :

Het uittreksel moet worden uitgeveegd en opnieuw ingegeven.

 

Datum

Datum van het uittreksel.

Saldo

Het saldo van de boekingen in het bankboek. Zolang niets in het uittreksel is ingegeven, moet dit bedrag overeenstemmen met het eindsaldo van het vorig uittreksel. Naargelang de lijnen in het uittreksel worden ingevuld, wijzigt dit bedrag.

Stand rekening

Hier moet het eindsaldo van het uittreksel worden ingevuld, dit staat gelijk aan het saldo, dat wordt weergegeven in het veldje 'Te boeken'.

Te boeken

Geeft het nog te boeken bedrag weer om op het eindsaldo te komen, dit moet op 0 staan om af te kunnen sluiten.

 

 

Velden-Detail

 

Nummer

Hier wordt de toewijzing van de regel ingegeven. Dit kan een grootboekrekening zijn of een relatienummer (of naam van de relatie). Een grootboekrekening wordt voorafgegaan door de letter G, een betaling van of naar een klant door de letter K gevolgd door het relatienummer (of een deel van de naam), een betaling naar of van een leverancier door de letter L gevolgd door het relatienummer (of een deel van de naam). Er kunnen eveneens rechtstreeks documenten worden ingegeven zonder de omweg via relatie te moeten doen, dan worden deze rechtstreeks geboekt en gekoppeld aan dit document : I+documentnummer voor een aankoopfactuur, F+documentnummer voor een verkoopfactuur, C+documentnummer voor een uitgaande creditnota, O+documentnummer voor een inkomende creditnota.

Bij het ingeven van een code F, I, C of O zonder documentnummer kan gezocht worden op een bedrag. Een afwijking (eveneens bedrag en niet percentage) kan eveneens worden meegegeven. Indien wordt gevraagd te zoeken naar een bedrag van 100 met een afwijking van 5 zal het programma dus zoeken op bedragen tussen 95 en 105.
Er bestaat ook een mogelijkheid om te zoeken om referentie van de aankoopfactuur. Hierbij wordt de referentie van de factuur ingegeven zoals die op de aankoopfactuur werd ingegeven (vandaar het belang om de juiste referentie mee te geven), voorafgegaan door een "-" teken.
Indien gewerkt wordt met een gestructureerde mededeling bij uitgaande facturen, kan deze ingegeven worden door het gebruik van het "+"-teken.
Dezelfde ingave als de vorige lijn kan overgenomen worden door het gebruik van een asterisk (*). Een dubbele asterisk (**) neemt de ingave van de vorige lijn en over en gebruikt hetzelfde antwoord indien er een vraag werd gesteld door DBFACT (zoals het tonen van de openstaande posten, waarbij steeds 'op relatie' moet geboekt worden).

Omschrijving

Wordt door het systeem ingevuld met de met de omschrijving die bij het veld 'Nummer' hoort, maar kan wel gewijzigd worden.

Valuta

Wordt gebruikt bij betalingen in valuta, hoewel het aan te raden is rechtstreeks de omzetting te boeken bij rekeningen in lokale munt.

Debet

Bedrag dat op de derden rekening moet gedebiteerd worden (opgegeven in het veld 'Nummer', dus gecrediteerd op de bank. Dit komt neer op een vermindering in de bank.

Credit

Bedrag dat op de derden rekening moet gecrediteerd worden (opgegeven in het veld 'Nummer', dus gedebiteerd op de bank. Dit komt neer op een vermeerdering in de bank.

Opmerking

Dient voor de ingave van een eventuele opmerking m.b.t. de ingegeven regel.

 

 

Buttons

 

Diverse betalingen

Gebruik deze button voor het inlezen van diverse inkomende betalingen van de documenten (VISA, Bancontact, …) zoals die werden ingegeven op de betaaldocumenten.

Inlezen domiciliëring

Voor het inlezen van de betalingen van uitgaande gedomicilieerde facturen op spildatum

Lijst

Voor het opvragen van een lijst bankmutaties op datum, relatienummer e.d.m. Het scherm voor het opvragen van de bankmutaties is identiek.

Regels leegmaken

Om alle regels uit het uittreksel te verwijderen.

Regel wijzigen

Om een enkele regel te wijzigen. Let wel dat het veld 'Nummer' niet kan worden aangepast. Daarvoor moet de regel verwijderd worden met de 'DEL' toets en opnieuw ingegeven worden.

Leegmaken

Om het volledige document, inclusief de hoofding te verwijderen. Let wel dat deze bewerking onomkeerbaar is.

Coda

Door het gebruik van deze button wordt de CODA inleesmodule aangeroepen waardoor de financiële informatie van het uittreksel automatisch zal geboekt worden. Verdere informatie in de afdeling over de CODA inleesmodule.

Cheques

Button voor het inlezen van de binnenkomende of de uitgaande cheques. De werkwijze is identiek als bij de 'Diverse betalingen'. De uitgaande cheques worden ingegeven in 'beheer uitgaande cheques' en de binnenkomende worden rechtstreeks in de documenten bij betaling ingegeven. DBFACT onthoudt dan op welk document/relatie de cheque betrekking heeft.

Inlezen betalingen

Dit dient om gegroepeerde betalingen te kunnen inlezen na een collectieve overschrijving.

Vaste bewerking

Dient om bepaalde vaste bewerkingen op te roepen. Desnoods kunnen de bedragen worden aangepast. Wordt gebruikt bij regelmatig terugkomende bewerkingen.

Opslaan

Om de ingegeven data op te slaan in DBFACT. Het is pas op dat ogenblik dat de rekeningen worden bijgewerkt.

Sluiten

Om het document af te sluiten. Daarbij wordt de vraag gesteld of u de wijzigingen wenst op te slaan. Daarbij krijgt u drie mogelijkheden : opslaan (om het document effectief op te slaan en af te sluiten), negeren om de wijzigingen ongedaan te maken en het document af te sluiten) en terug (om het document niet af te sluiten).

 

 

Protip

U krijgt de keuze tussen nationale en internationale betalingen indien u beschikt over de betalingsmodule en indien er internationale betalingsbuffers aanwezig zijn. Meer informatie kan u hier terugvinden. Deze optie is enkel geldig indien er internationale betalingsbuffers aanwezig zijn. (Menu 8-3-B)

 

In het veld 'nummer' kunt u eveneens A + Enter ingeven. Daarbij worden de gegevens opgeslagen en het document onmiddellijk afgesloten zonder verdere verwittiging. Indien het document uit balans is of het saldo in het veld 'te boeken' niet op 0 staat, zal hiervan melding worden gemaakt en zal het document niet afgesloten worden.

 

Wanneer in het veld 'nummer' een relatie wordt opgegeven komt automatisch de niet-afgepunte bedragen van de rekening courant klant of leverancier (naargelang de letter K of L die gebruikt werd) op het scherm. Drie buttons kunnen daar gebruikt worden :

 

Op relatie (wordt gewoon op de rekening-courant geplaatst, zonder link naar een bepaald document),

RC (dan wordt de volledige rekening-courant weergegeven)

Overnemen (daarbij wordt na selectie een of meerdere documenten overgenomen ter afpunting. De bedragen worden overgenomen in het uittreksel van de bank).

 

In de verschillende velden voor de betalingsverschillen allerhande dienen de bedragen wel negatief ingegeven te worden indien het om vermindering van de inkomsten gaat.