Buttons

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Afschrijvingen > Nieuwe/Opvragen/Verkoop >

Buttons

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zoeken:

Geeft de mogelijkheid een investering op te zoeken op basis van de identificatie of van de omschrijving.

Historiek:

Laat in een grid de reeds geboekte afschrijvingen zien, met het boekjaar en het aantal twaalfden per jaar.

Verkoop:

Stelt u in staat, zoals reeds hoger vermeld, een investering uit de tabellen te halen. Het jaar van verkoop en de verkoopwaarde dienen ingegeven te worden. Voor een vernietigde of buiten gebruik gestelde investering dient een waarde 0 meegegeven te worden.

Detail:

Laat de details van een investering zien, wat de inboeking ervan betreft (aanschaffingsjaar, waarde, grootboekrekeningen, percentage, …). Alle velden worden besproken bij de button 'Nieuw'.

Nieuw:

Geeft de mogelijkheid een investering in te geven die niet met een aankoopfactuur kon worden ingegeven (geen factuur, investering ouder dan het opstarten van DBFACTw, …). Voor zij die een volledige lijst wensen met zelfs de verkochte activa, is de mogelijkheid eveneens gegeven om onmiddellijk het actief als 'verkocht' te zetten, met vermelding van het jaar en het bedrag van verkoop.

Verwijderen

Deze functie kan aangewend worden om een investering uit de tabellen te verwijderen. Dit kan enkel indien er nog geen enkele definitieve afschrijving op de investering ingegeven werd. Opnieuw dient opgemerkt te worden dat de rekeningen niet worden gewijzigd en met een diverse bewerking of met het wijzigen van de aankoopfactuur moet aangepast worden.