Inventaris controle

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Inventarisprocedure >

Inventaris controle

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Deze keuze laat toe om de artikels te controleren die in een inventaris aanwezig zijn. Eerst kiezen we weer de inventarisprocedure die actief is, waarna we  een overzicht krijgen van de verschillende artikels. Deze functie is eveneens gebouwd op het concept van een werklijst.

 

Verschillende 'zones' worden onderscheiden op deze form:

 

Lijst

Hier is het overzicht van de artikelen, met onmiddellijke weergave van informatie rond de telling van de artikelen.

Artikelinformatie

Terwijl we artikel per artikel bekijken, wordt hier informatie getoond dat ons kan leiden tot een juiste conclusie omtrent de mogelijke veranderingen van het artikel

Actie

In deze zone wordt bepaald wat we met het artikel willen doen. Misschien is een 'bijkomende' telling/scan nodig, ofwel willen we een echte correctie op het artikel doorvoeren, ofwel willen we de artikelen gewoon 'afsluiten'.

 

 

 

De lijst

 

Per regel wordt een artikel getoond dat in de inventaris ondergebracht is. Om snel de 'probleemgevallen' terug te vinden, is een verschillende kleurcodering toegepast.

 

Zwart

Dit zijn gewone, standaard artikel regels

Rood

Deze artikelen hebben een verschil tussen de huidige stock (+ reservatie) en het aantal dat geteld is

Grijs

Grijze regels zijn afgevinkt met het vinkje van 'afgewerkt'.

 

Met de selectie-knop kunnen tal van selectiecriteria gebruikt worden om de belangrijkste artikelen terug te vinden. Zie hiervoor 'selecties van artikelen in inventaris

Volgende kolommen staan in de lijst. Een aantal daarvan worden in detail toegelicht:

 

 

Artikel

De gewenste artikelcode. Met de rechtermuisklik kunt u heel wat informatie onmiddellijk opvragen.

Omschrijving

De standaard omschrijving van het artikel

Huidige stock

De stock, zoals die op dit moment in het systeem terug te vinden is in het dossier.

Geteld

Het aantal dat voor dat artikel op dat moment geteld is.

Verschil

Het verschil tussen de huidige stock en de getelde hoeveelheid

 

 

De artikelinformatie

 

Het artikel dat in de lijst aangeduid is, wordt in de zone 'artikelinformatie' in detail getoond. Deze informatie wordt dynamisch bijgewerkt, terwijl men artikel per artikel aanklikt.

 

 

In dit vak staat informatie over:

 

Stock

Het aantal artikelen in stock bij start van de inventarisprocedure (indien startsituatie bewaard werd). Indien u werkt met een multistock-dossier, zal hier de informatie van de stockplaats zelf te zien zijn.

Daarnaast ziet u de huidige situatie van het artikel. Ook de telling is er vermeld. Eens het artikel afgesloten, wordt ook die situatie nog bewaard. Indien u later wenst dubbel te controleren of er 'twijfelgevallen' waren tussen de gecorrigeerde artikelen, kunt u wellicht van deze informatie gebruik maken.

Reservatie

is er een verandering van het aantal reservaties op het artikel? Dit kan ongetwijfeld wijzen op een aantal stuks geleverd (indien niet, zijn bv. reservaties geannuleerd)

Te tellen

DBFACTw gaat in deze procedure er van uit dat we telkens de stock willen tellen van de fysisch aanwezige stock + hetgeen in reservatie is (aangezien dit ook in het magazijn aanwezig is)

Correctie

De in deze inventarisprocedure doorgevoerde correcties. Manuele correcties buiten de inventaris om, vindt men hier niet in terug.

BO klant

Ook hier kan een wijziging wijzen op een dynamiek in de stockbeweging. de backorders klant worden ook weergegeven bij start en sluiten (en de huidige).

BO Leverancier

Zelfde redenering als bij de BO klant

Consignatie

Zelfde redenering als bij de BO klant

Extra informatie

Deze extra informatie wordt onmiddellijk berekend bij het aanduiden van een bepaald artikel, indien aangevinkt. de basis-informatie van het artikel wordt getoond, met de overeenkomende kolommen, maar de extra informatie wordt pas berekend indien dit vinkje aan staat. Of het vinkje aan of uit staat, wordt ook voor de gebruiker en/of het werkstation onthouden.

Indien de datum van correctie ingevoerd is, wordt als referentiedatum deze gebruikt. In het andere geval wordt de startdatum van de inventaris gebruikt om deze getallen te berekenen.

Uitgaand

Volgende stock transacties worden hier samengeteld:

Reservaties: waarbij stock van het artikel verminderd wordt

Credit

Facturen

Kasverkoop

Levering

Productie: grondstoffen / halffabrikanten die uit stock worden genomen

Consignatie: stock wordt overgezet op consignatiebon

Servicerapporten

Stock transferten (bij multistock alleen): artikelen worden uit een bepaalde stockplaats genomen

Inkomend

Als er tijdens deze periode inkomende transacties zijn gebeurd, worden deze hier vermeld:

Receptie van artikelen

Transferten naar een stockplaats

Productie: het afsluiten van een productieopdracht waarbij een eindproduct gecreëerd is

Manueel

Stockaanpassingen die niets met uitgaand of inkomend verkeer te maken hebben, dus meestal manuele correcties (ook de correcties, voor zover die binnen de datum vallen, zoals vermeld, zult u hier ook terugvinden

Startsit

Rekening houdend met de huidige stock, wordt berekend wat de stock normaal was/geweest zou zijn op datum van correctie van de inventarisprocedure of indien niet gekend, op de startdatum van de inventaris. Gezien ook de transacties van die dag zelf bijgeteld zijn, gaat men eigenlijk van het begin van die dag uit.

 

 

 

De actie

 

Op een aangeduid artikel in de lijst, kunt u verschillende acties ondernemen. Door het juiste vinkje aan te zetten, zal het programma automatisch de juiste actie kiezen.

 

 

 

 

 

Scan/Tel

Bij Scan/tel kunt u een correctie van de telling uitvoeren, op identiek dezelfde manier zoals u een artikel via 'artikelen tellen' doet. Na het invoeren van het aantal (of negatieve aantal), klikt u telkens op opslaan, om de registratie van het aantal door te voeren.

Correctie

Bij Correctie voert u voor het artikel effectief een correctie door. Daarbij moetu het aantal ingeven, de type correctie, en ook de datum waarop de correctie in de stock moet geregistreerd zijn. Vooral voor boekhoudkundige inventarissen (bv. inventaris wordt opgenomen op 2 januari, maar slaat eigenlijk op 31 december van het vorige jaar). Als een artikel aangeduid is, kan men rechtstreeks een correctie doorvoeren. Daarvoor doorlopen we volgende stappen:

1.Aantal: bij een positief getal, zal de stock stijgen, bij een negatief getal, wordt de stock verminderd

2.Type correctie: we geven de reden aan van de correctie. Deze redenen vind u terug bij het statusbeheer (Inventaris: redenen correctie)

3.Datum correctie: zie beschrijving van correctiedatum.

4.Opslaan: de correctie wordt doorgevoerd, dit tegelijkertijd in de inventarisprocedure én in de DBFACTw stock zelf.

Afsluiten

Afsluiten zorgt ervoor dat u virtueel een 'vinkje' zet naast het artikel, m.a.w. dat u op dat artikel niet meer hoeft terug te komen.

Na iedere aangeduide actie dient u zeker op de knop 'opslaan' te klikken, anders worden de aanpassingen niet doorgevoerd.

 

 

Ook de knoppen moeten beschreven worden, aangezien hieronder ook nog andere snelle manieren van werken beschreven zijn.

 

Nieuw

U plant een nieuwe actie. Deze knop reageert anders, afhankelijk van hoe het gedrag ingesteld is via rechtermuisklik.

Bv: Door rechts te klikken op de knop ‘Nieuw’, kan men instellen dat deze knop automatisch een correctie voorstelt. Het aantal, de type correctie en de datum wordt  ingevuld. U kunt daarna deze waarden wijzigen, en op opslaan klikken.

Opvragen

Met deze knop kunt u snel de artikelfiche zelf opvragen, of een historiek van de correcties die op dat artikel gebeurd zijn, ofwel in deze inventarisprocedure ofwel op àlle inventarisprocedures.  Handig indien u twijfel heeft of het gekozen artikel de vorige keer geen (omgekeerde) correctie heeft gehad.

Wijzigen

Dit is een heel belangrijke knop. Met deze knop kan men heel snel véél artikelen in één keer aanpassen. Het volstaat de juiste artikelen te markeren, en de aanpassing wordt doorgevoerd. De mogelijke acties zijn in groepen onderverdeeld. U vindt er:

 

Scannen/telling:

- status -> gescand : zet het vinkje gescand aan op de regel

- status -> niet gescand : zet het vinkje gescand uit op de regel

Correctie

- correctie met verschil:

          --> huidige stock : maak stockcorrectie aan met verschil tussen stock en de kolom geteld

          --> startsituatie : maak stockcorrectie aan met verschil van beginstock ( bij aanmaak inventaris) en de kolom geteld

Afsluiten

- afsluiten met correctie :

          --> huidige stock : maak stockcorrectie aan met verschil tussen stock en de kolom geteld + zet de stocktelling op Afgewerkt

          --> startsituatie : maak stockcorrectie aan met verschil van beginstock ( bij aanmaak inventaris) en de kolom geteld + zet de stocktelling op Afgewerkt

          --> correctiedatum : maak stockcorrectie aan met verschil van beginstock ( bij aanmaak inventaris) + stockwijzigingen tot de correctiedatum en de kolom geteld + zet de stocktelling op Afgewerkt

   

 

Afgewerkt : zet het vinkje Afgewerkt aan.  Indien dit vinkje aanstaat, verschijnt de lijn in het grijs

Niet afgewerkt : zet het vinkje afgewerkt uit

 

Protip

In combinatie met de knop 'markeren' kunt u echter supersnel de inventaris controleren, en u concentreren op de velden waar er problemen in terug te vinden zijn.

 

Markeren

Deze knop gedraagt zit niet geheel volgens de standaard manier van deze werklijst-knop. Deze keuzes liggen echter voor de hand.

Verwijderen

Indien bepaalde artikelen niet in een inventaris thuishoren, kunt u deze verwijderen.

Zoeken

hiermee kan men in de lange lijst van artikels het gewenst artikel terugvinden. Indien het artikel niet in de voorkomt, krijgt u daar een melding van.

Afdrukken

 

Sluiten

Laat toe een overzicht te verkrijgen van de geregistreerde informatie per artikel