Werking modules

Navigation:  »No topics above this level«

Werking modules

Return to chapter overview

DBFACTw gebruikers van het vroeger uur, hebben in tien jaar tijd DBFACTw zien uitgroeien tot een fantastisch pakket met een grote functionaliteit, uitermate geschikt voor wat een KMO in zijn administratie wenst te doen.

 

De tijd is  aangekomen om de inventaris op te maken van alle functionaliteit rond voorraadbeheer.  Aangezien sommige gebruikers moeilijker keuzes moeten maken omwille van mogelijke functie conflicten, zorgt WMS voor een stap voor stap harmonisering van alle DBFACTw modules.

 

Hieronder worden enkele modules genoemd die verwant zijn met voorraadbeheer, en waar daarom aanpassingen zullen gebeuren via de nieuwe stockbeheer.  Een aantal modules zijn compatible, andere zullen dit in de toekomst ook zijn.

 

Module

Compatibiliteit

Opmerkingen

Assemblage en samengstelde artikelen

1/2

Module is gedeeltelijk compatible. Samengestelde artikelen kunnen niet gebruikt worden, maar assemblage artikelen wel.

Bij het activeren van de WMS wordt gecontroleerd of deze module actief is.  Deze module mag actief blijven, maar op voorwaarde dat er geen samengestelde artikelen in gebruik zijn.

WMS Samenstellingen zal de opmerkingen van zowel assemblage als samengestelde artikelen (en ook miniproductie) combineren.

Miniproductie

nee

Deze module kan niet gebruikt worden met WMS actief. Later zal deze functionaliteit ingebouwd zijn in de module WMS Samenstelling

Inventarisprocedure

ja

Wordt automatisch omgevormd naar een WMS Inventaris module.

Vroeger was de functie van deze module dat men heel snel bij monostock of multistock de artikelen kon tellen en/of waarderen.

Door gebruik te maken van WMS is het logisch dat de voorraad veel nauwkeuriger bijgehouden wordt tijdens het jaar, en niét alleen bij de tellingen.

Het doel wordt dan verlegd van een snelle telling van àlles, naar een controle van de diverse locaties.

Men kan dan een artikel locatie scannen, en controleren of de hoeveelheid van het aanwezige artikel klopt.

Consignatiemodule

neen

Indien deze module actief was, wordt gechecked of er 'openstaande' consignaties zijn. Zo ja, dan worden deze automatisch gerecepteerd (naar de hoofdlocatie).

Daarna kan het dossier perfect geconverteerd worden.

Backorder toewijzing

ja

Deze module is zelfs heel wat uitgebreid door gebruik van toewijzingen, niet alleen op het niveau van backorders klant en/of backorders leverancier, maar op het niveau van alle mogelijke INkomende bewegingen en UITgaande bewegingen.

Project opvolging

ja

Indien met meerdere magazijnen en/of locaties wordt gewerkt, zal DBFACTw het autokeuze systeem gebruiken om te kiezen uit welk magazijn gepicked wordt.

Uitgebreid aankoopbeheer

ja

Deze module is volledig compatible, en ondersteunt ook extra functies. Zo kan men in een orderboek een magazijn kiezen, zodat bij het de aanmaak van de bestelbon vanuit het aankoopbeheer automatisch voor dit magazijn gekozen wordt.

Artikelimportwizard

ja

Artikelen kunnen zoals vroeger ingelezen worden.

Aangezien minimum en nominale stock ook ingelezen konden worden, is ook dat nog steeds voorzien. De minimum en nominale stock wordt ingelezen voor de 'totale stock' (zoals vroeger).

Er is zelfs in WMS de aparte functie om minimum en nominale stocks in te lezen voor gelijk welk magazijn en/of locatie.

RMA module

ja

Bestellingen, stock voorraadaanpassingen zijn allemaal compatible met de WMS

Backorder module

ja

 

Multistock / dynamische stock

ja (*)

Deze module wordt automatisch geconverteerd. Afhankelijk van de instellingen wordt deze conversie anders aangepakt. Voor de conversie van een multistock, zie "conversie multistock naar WMS". De uitleg over de conversie van dynamische stock naar WMS vindt u hier.

Reservatiemodule

neen

Dit is eigenlijk ook overbodig. De toewijzijgingsmodule is handiger in gebruik, en wordt bovendien automatisch geconverteerd.

U kunt dus makkelijk overstappen door eerst de reservaties om te vormen naar toegewezen backorders, door de toewijzingsmodule alvast te activeren.

Serienummers en servicerapporten

ja

De stockbewegingen worden in WMS bijgehouden (*)

Lotnummers

ja

Deze module is compatible met WMS (*). In het WMS wordt bijgehouden welke hoeveelheid van artikelen in een magazijn en/of locatie is.

Webservices

ja (**)

WMS laat vanzelfsprekend toe meer informatie op te vragen en ter beschikking te stellen van de website.

Het is daarom van belang bij de overstap naar WMS, ook de functies van de website, met de daaraan gekoppelde webservices, te overlopen.

 

Abonnementsbeheer / scripting

ja (***)

Sommige scripts kunnen rechtstreeks bestanden gebruiken van uw dossier. Aangezien bepaalde berekeningen anders dienen te gebeuren, kunt u best door uw DBFACTw specialist de scripts laten overlopen.

 

 

Daarnaast wordt een uitgebreide conversie voorzien om de bestaande situatie om te vormen naar de nieuwe, innovatieve functionaliteit van het WMS. Dit wordt in een apart hoofdstukje beschreven. Zie hiervoor verderop.

 

 

Protip (*)

De conversie gaat rekening houden met heel veel informatie uit het verleden.

Protip (**)

Aangezien WMS sommige informatie anders structureert binnen DBFACTw, dient u steeds rekening te houden met het updaten van de webservices vooraleer u ook WMS activeert. Dit kunt u desnoods doen vooraleer u de WMS actief maakt binnen uw dossier.

Voor webservices dient u rekening te houden met de bijkomende informatie die u op de website kunt ter beschikking stellen. zo kunt u

- voor de berekening van de beschikbaarheid van een artikel keuzes uit magazijnen maken

- voor een bestelling keuzes maken vanuit welk magazijn dat kan vertrekken.

- van één artikel desnoods de beschikbaarheid in de verschillende magazijnen apart opvragen.

Protip (***)

De kans is klein dat scripts problemen geven, aangezien weinig scripts rekening houden met het voorraadbeheer.  Via parameters bestaat de mogelijkheid om de scripts te doen werken met of zonder WMS. Technisch gezien kan men keuzes maken via de variabele oApp.l_WmsActief (true = actief, false = niet actief)