Aanmaken van de favorietenbalk

Navigation:  Starten met DBFACTw > DBFACTw opstarten > Inloggen in DBFACTw >

Aanmaken van de favorietenbalk

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

De favorietenbalk is die balk met snelkoppelingen links op uw scherm. U kan deze favorietenbalk volledig zelf gaan instellen hoe deze er moet uitzien per gebruiker of gebruikersgroep.

 

U kan dit doen door met de muis op een lege plek in deze balk te staan, daarna drukken op de rechtermuisbutton en 'beheer favorietenbalk' te selecteren.

 

Ongetwijfeld heeft u dit type favorieten al in andere programma's gezien (Outlook,...). U zal zien dat door het correcte gebruik van deze favorieten het werken met DBFACT nog veel aangenamer wordt omdat u op die manier niet meer dient te zoeken naar menupunten die u als gebruiker heel veel gebruikt.

 

Via deze favorietenbalk heb je ook de mogelijkheid om externe programma's en url's te openen.

 

Via het tekstveld dat u onderaan deze favorietenbalk terugvindt kan nu ook snel worden gezocht op documentnummer en, indien actief, naar uw gebruikte archiefkey.

Voor het documentnummer moet het type document wel voor het nummer worden vermeld.

 

U kan bvb naar een bestelbon klant zoeken met een bepaald nummer door Bnummer van de bestelbon in te geven.

 

Een overzicht van alle te gebruiken code's kan u hieronder terugvinden:

 

F

Uitgaande facturen (+ gevolgd door documentnummer)

I

Inkomende facturen (+ gevolgd door documentnummer)

C

Uitgaande creditnota's (+ gevolgd door documentnummer)

O

Inkomende creditnota's (+ gevolgd door documentnummer)

S

Servicerapporten (+ gevolgd door documentnummer)

L

Leveringsbon (+ gevolgd door documentnummer)

B

Bestelbon Klant (+ gevolgd door documentnummer)

O

Bestelbon Leverancier (+ gevolgd door documentnummer)

 

 

Favorieten per gebruiker, gebruikersgroep of dossier

 

Er kan zelf worden ingesteld welke favorieten voor een gebruiker moeten worden geladen : deze van de gebruiker zelf (specifieke favorieten), deze van de gebruikersgroep waartoe de gebruiker behoort of deze algemeen ingesteld voor het dossier.

Wat betekent dit nu concreet voor uw bedrijf ? Wel, als bijvoorbeeld met vertegenwoordigers wordt gewerkt kan voor die gebruikersgroep specifieke favorieten worden ingesteld. Per gebruiker dat deel uitmaakt van deze gebruikersgroep kan dan worden ingesteld dat de favorieten voor de groep moeten worden geladen. Wenst een gebruiker toch zijn eigen favorieten te hebben is dit geen probleem. Per gebruiker kan alles worden ingesteld..

 

 

Gebruikersscherm

 

In het gebruikersscherm (direct-menu 791) kan je na selectie van de gebruiker op het tabblad Layout de nodige instellingen beheren.

 

Geen favorietenbalk:

Indien geen favorietenbalk moet worden getoond dient deze parameter aan te staan.

Favorieten ophalen van:

Hier dient te worden ingesteld welke favorieten voor deze gebruiker moeten geladen bij het opstarten van DBFACT : ofwel deze van de actievegebruiker, ofwel deze van de gebruikersgroep van de actieve gebruiker, ofwel de dossier-favorieten.

Tekstkleur favorieten:

Hier kan voor de huidige gebruiker de tekstkleur van de favorieten ingesteld worden.

Achtergrond gebruiken:

Hier kan u instellen of er eventueel een logo moet worden getoond bij deze gebruiker.

Achtergrondkleur favorietenbalk:

Hier kan de begin- en eindkleur van de favorietenbalk worden ingesteld.

 

 

Beheer favorieten

 

 

Het beheer van de favorieten kan op 2 manieren worden opgeroepen :

 - via het direct-menu 1006

 - door rechts te klikken op een vrije plek in de favorietenbalk. In het popup-menuutje dient te worden gekozen voor Beheer favorietenbalk.

 

 

Bovenaan bij 'Instellen voor' moet eerst worden aangeduid voor wie de favorieten moeten worden gewijzigd: voor het hele dossier, voor een specifieke gebruikersgroep of voor een specifieke gebruiker. Standaard zal hier worden ingesteld wat voor de huidige gebruiker is ingesteld in het gebruikersscherm.

 

Via de knop 'Ophalen' voor de geselecteerde gebruiker/groep/dossier opgehaald en onderaan weergegeven.

 

In de grid links van het scherm staan de favorieten in de volgorde dat ze in de favorietenbalk (zullen) staan. De volgorde van de favorieten kan zelf worden gewijzigd door gebruik te maken van de pijltjes naast de grid.

 

Het rechtse gedeelte van het scherm geeft de detail van het links geselecteerde item weer :

 

Tabblad:

Op welk tabblad het item staat. Door het tabblad te veranderen wordt het hele tabblad geladen.

Volgorde:

Volgorde van het item

Type item:

Geeft weer of het item een menupunt, URL of extern programma/bestand is.


Menupunt : eender welk menupunt beschikbaar in DBFACT


URL: website-adres


Extern programma: MS Word, Paint, …


Extern bestand: eender welk document…


Werklijstselectie: een reeds in een werklijst gemaakte en opgeslagen selectie


Script: Hier kan je een bestaand script toevoegen dat dan kan worden uitgevoerd via de favorietenbalk

Icoontje:

Het bijbehorende icoontje. Het icoontje kan gewijzigd worden door onderaan een icoontje naar dit icoontje te slepen.

Menupunt:

Als het type item op menupunt staat staat hier het gekoppelde menupunt

Parameters:

Momenteel nog niet actief.

URL:

Als het type item op URL staat staat hier de gekoppelde URL. Door op het vergrootglasje te klikken wordt de ingevulde URL geladen. In de favorietenbalk kan in hetzelfde veld als de URL nu ook een directory worden opgegeven. Door het icoontje aan te klikken wordt de directory in Windows geopend.

Extern prog./bestand:

Als het type item op extern programma/bestand  staat staat hier het gekoppelde programma/bestand. Door op het vergrootglasje te klikken kan een bestand worden geselecteerd.

Werklijst selectie

Een reeds in een werklijst gemaakte en opgeslagen selectie kan hier door op het vergrootglasje te klikken worden geselecteerd.

Omschrijving NL/FR/EN/DU:

Aan elk item kan een eigen omschrijving worden gegeven in 4 talen. Als bvb. de URL  www.DBFACT.be is ingegeven kan daar de omschrijving Website DBFACT aan worden gegeven.

 

Een nieuw item toevoegen kan door op de knop 'Nieuw' te klikken. Eerst dient het type item gekozen te worden en naargelang dit type koppelt men een menupunt, URL of extern programma/bestand aan het item.

 

Een menupunt kan worden gekoppeld door op het vergrootglasje naast 'Menupunt' te klikken. In het midden van het scherm verschijnt nu onderstaande melding :

 

 

Vervolgens dient in het normale DBFACT-menu het gewenste menupunt te worden gekozen. Als dit is gebeurd wordt de omschrijving van dit menupunt weergegeven in het veld 'menupunt'. Er kan vervolgens een andere omschrijving worden ingegeven welke verschillend kan zijn van deze van het menupunt zelf.

Annuleren, terwijl de melding op het scherm staat, kan altijd door op het rode kruisje naast het vergrootglasje te klikken.

 

Nu kan ook een icoontje worden gekoppeld aan het item. Alle beschikbare icoontjes staan onderaan het scherm. Door een icoontje onderaan te slepen naar het icoon-veld rechts kan een icoon worden gekopppeld.

 

Een item verwijderen kan via de knop 'Verwijderen', alles bewaren kan via de knop 'Opslaan'.

 

 

Tabbladen

 

Er kunnen meerdere tabbladen worden aangemaakt met elk hun eigen favorieten. Zeer handig om favorieten te gaan groeperen, bvb. alle meest gebruikte bij elkaar, alle boekhoudingsfavorieten bij elkaar, historiek-items, onderhoudsitems,… laat uw fantasie maar de vrije loop…

 

Door op de knop 'Tabbladen' te klikken wordt het tabbladen-beheer weergegeven.

 

 

In dit scherm kunnen optioneel meerdere tabbladen worden aangemaakt. Het eerste tabblad 'Favorieten' kan wel hernoemt maar mag niet verwijderd of van plaats veranderd worden.

 

Een nieuw tabblad kan worden aangemaakt via de knop 'Nieuw', verwijderen kan via de knop 'Verwijderen'.

Er kan een eigen omschrijving worden gegeven elk tabblad in de 4 talen.

Er is ook de mogelijkheid voorzien om een icoontje te koppelen aan 1 of meerdere tabblad(en). Een icoontje koppelen kan door onderaan een icoontje te slepen naar het icoon-veld boven de knop 'Geen'. Het icoontje verwijderen kan via de knop 'Geen'.

 

De volgorde van de tabbladen kan via de pijltjes rechts van de grid.

 

De gegevens bewaren kan via de knop 'Opslaan', het scherm afsluiten zonder de gegevens te bewaren kan via de knop 'Annuleren'.

 

 

Kleurbeheer

 

De kleuren van de favorietenbalk kan zelf per gebruiker worden ingesteld. Zowel de achtergrondkleur als de tekstkleur van de items kan worden ingesteld.

Via 2 wegen kan men terecht komen in het kleurenbeheer : via het gebruikersscherm in direct-menu 791 of door rechts te klikken op een lege plaats in de favorietenbalk en vervolgens te kiezen voor kleurinstellingen.

 

 

Bij tekstkleur kan door op het vergrootglasje te klikken de kleur van de tekst van de items veranderen.

Voor de achtergrondkleur kan zowel een begin- als eindkleur worden ingesteld. Dit kan opnieuw door op het bijhorende vergrootglasje te klikken. Als de achtergrond volledig éénkleurig moet zijn kan de begin- en eindkleur gelijk worden gezet.

 

Tevens kan hier de achtergrondkleur voor het dossier / de actieve gebruiker worden ingesteld en worden aangegeven of deze instelling voorrang dient te krijgen op de algemene instellingen. Indien gewenst kunt u zelfs een afbeelding (bijv. uw firmalogo) als achtergrond instellen.