Aankoop leveranciers importeren

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Artikelimportwizard > Stap 4: Koppelingen >

Aankoop leveranciers importeren

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Het is een uitermate krachtige functie dat u, terwijl er artikelen worden aangepast of zelfs gecreëerd, automatisch ook (een aantal) leveranciers worden gecreëerd.   De koppelingen leggen voor het importeren gebeurt op dezelfde manier als gelijk welke andere koppeling.

 

Het verschil zit echter in de feedback dat u krijgt bij de import. Immers, DBFACTw concentreert zich op het artikel, en 'probeert' deze informatie ook aan te passen. Zo zult u nooit een foutmelding krijgen omdat een extra leverancier als aankoopinformatie aan een artikel niet toegevoegd kon worden.

 

Aangezien het aankoopbeheer versie 3 veel beter gestructureerd werd, zullen we deze werkwijze van aanpassen of creatie toelichten:

 

Wat moet u koppelen?

 

Indien u extra leveranciers wenst toe te voegen, zijn volgende velden verplicht te koppelen:

 

De leverancier

De referentie

De minimum bestelling

 

Werkt u ook met vreemde valuta, dan is de verplichte koppeling ook nodig voor:

 

de valutacode

 

Werkt u zelfs met promoties, dan zijn volgende velden 'verplicht':

 

promotie (ja/nee)

promotie: datum van / tot

 

Het spreekt voor zichzelf dat de prijzen en andere informatie gekoppeld moet worden, opdat deze informatie in DBFACTw zou bijgewerkt worden.

 

Wat als ik meerdere leveranciers tegelijkertijd wens te koppelen?

 

Het kan voorkomen dat uw leverancier in één spreadsheet per artikel (op één regel) meerdere prijzen heeft gezet. Dat kan te maken hebben met staffelprijzen (een prijs per stuk, prijs per tien stuks etc.), of zelfs een tijdelijke promotie. Deze informatie kan zelfs in één importbeweging ingelezen worden.

Daarvoor gebruikt u de knop 'nieuwe instantie'. Per 'extra prijsinformatie' dat u wenst in te lezen, drukt u één keer op 'nieuwe instantie'. Zo kunt u tot 9 leveranciers in één beweging inlezen, en telkens de noodzakelijke informatie inlezen.

 

Hoe weet DBFACTw nu of een leverancier voor het artikel gecreëerd of gewijzigd moet worden?

 

Het programma zoekt in de eerste plaats op of het artikel wel degelijk over aankoopgedrag 'multileverancier' beschikt. Anders zal het niét overgaan tot het importeren van deze informatie! Eén uitzondering is als aankoopgedrag op 'aankoop op artikel' staat. In dat geval zal het programma toch nazien of de informatie op de artikelfiche geen kandidaat is om daar toch bij te werken, maar de kans is eerder klein.

 

DBFACTw houdt rekening met de verplichte koppelingen om na te gaan of een leverancier voor het artikel gecreëerd moet worden, of dat een bestaande leverancier van het artikel gewijzigd wordt. Ter verduidelijking, een 'leverancier voor artikel' kan meerdere keren voorkomen. We verwijzen daarvoor naar de uitgebreide uitleg over deze leveranciers voor artikel. Zo kan één artikel tientallen keren dezelfde leverancier gebruiken voor een 'leverancier voor artikel', terwjil alleen de minimum bestelling verschilt of aangeduid is of het al dan niet over een promotie gaat.

 

DBFACTw gaat als volgt op zoek:

 

De zoekmachine gaat voor het artikel eerst nakijken of er voor deze leverancier reeds informatie bij het artikel is voorzien. Indien niet, zal het automatisch de leverancier automatisch aanmaken bij het artikel. Stel dat deze leverancier bij het artikel toch bestaat, wordt gecontroleerd of de informatie precies overeenkomt, d.w.z. of de minimum bestelling, de referentie, de valutacode (als die al ingevuld zou zijn), en eventueel de informatie rond de promotie overeenkomt. Is dit niet het geval, zal DBFACTw er automatisch van uit gaan dat het om een extra leveranciersinformatie voor het artikel gaat. Een tweede item wordt dan gecreëerd.

De enige uitzondering op deze zoektocht is als er een leverancier voor artikel gevonden wordt, waarvan eigenlijk ook alles overeenkomt behalve de referentie. In dit laatste geval gaat men er van uit dat bij deze nieuwe import de referentie ingevuld werd, en dat deze bij de bestaande leverancier voor artikel als juiste referentie ingevuld kan worden.

 

 

Klungelalarm

Ondanks alle correcte koppelingen en dergelijke meer, kan het toch noet voorkomen dat DBFACTw weigert (zonder foutmelding) om de leverancier aan te maken. Controleer in dat geval of er al geen andere artikelen zijn die identiek dezelfde referentie voor een artikel hebben. Mits de juiste parameters verbiedt DBFACTw immers de aanmaak van deze leverancier.